ZAPYTANIE OFERTOWE dot.:Dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne w Gminie Złoczew

                    

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO

 

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA

Dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne w Gminie Złoczew

 

Gmina Złoczew  zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dostawa polegająca na „Dostawie kruszywa drogowego granitowego lub bazaltowego sortowanego o frakcji 0 – 31,5 w ilości 1300 t na drogi gminne w Gminie Złoczew”.

Dostawa kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą telefonicznie lub faxem będzie składał Wykonawcy zamówienie na określoną ilość kruszywa. Zamawiający żąda, aby dostawa kruszywa odbywała się bezpośrednio do wskazanego miejsca na terenie gminy Złoczew. Każda dostawa (transport samochody) na dokumencie WZ musi być potwierdzone podpisem przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii kruszywa i będzie załącznikiem do dokumentów dostawy. Dostarczone kruszywo musi posiadać atest-aprobatę techniczną, która pozwala na stosowanie w budownictwie drogowym, zgodnie z określonymi normami, z PN-EN 13043 i PN-EN 13242.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości zamówionego kruszywa.

Szczegółowe warunki dostawy zawarte będą w umowie z wykonawcą przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika  Zamówień:

KODY CPV:

14212200-2 – Kruszywo

44113140-8 – Kamień drogowy

60000000-8 – Usługi transportowe

  1. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z zakresem robót oraz wszelkimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

 

 II . Zamawiający
Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98 – 270 Złoczew

NIP 827-22-34-466 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

IV. Termin realizacji
- do 31.08.2018 r.

V. Termin płatności

30 dni po dostarczeniu faktury VAT.

 

VI. Kryteria oceny ofert

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium CENY za 1t brutto dostawy, które ma wagę 100%.
  2. Zamawiający oceni i porówna oferty w ramach ww. kryterium w następujący sposób: Najniższa cena ofertowa / Cena oferty badanej  x 100 pkt.
  3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
  4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
  5. Zamawiający na stronie internetowej http://bip.zloczew.pl/ zamieści zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa.
  6. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

 VII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć  do dnia 10.05. 2018 r. do godz. 12.00

Liczy się data wpływu oferty  do Urzędu Miejskiego w Złoczewie na adres:

Urząd Miejski w Złoczewie

ul. Szkolna 16

98 – 270 Złoczew

Numer telefonu: 43 820 22 70 bądź 502 653 632

Sekretariat – I piętro

Koperta powinna być opatrzona podpisem: „Dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne w Gminie Złoczew

 

VIII. Inne postanowienia

  1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  3. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

 

IX. Ofertę stanowią:

1)    Wypełniony formularz ofertowy,

2)    Oświadczenie wykonawcy,

3)    Atest kruszywa.

X. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie, z podaniem przyczyny.

XI. Formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy i wzór umowy można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1. Osoba do kontaktu – Paulina Sobieraj, tel. (43) 820 22 70, wew. 23.

 

 

 

 

 

                                                                                  

Wyświetlono: 869

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 869

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1160707 Odwiedzin
Powrót do góry