Odpowiedzi na pytania dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

                                                                    

            Złoczew, dn. 29.11.2019 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Gmina Złoczew, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew .” Znak postępowania: Zp.271.5.2019

 

 

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ, Dz. III Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5

„5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, potwierdzenia przekazania odpadów odebranych w danym kwartale do Instalacji /Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu”.

Wykonawca zwraca uwagę, że od 01.01.2020 roku prowadzenie ewidencji odpadów będzie odbywało się w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO.W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o dostosowanie przedmiotowego zapisu do obowiązujących od dnia 01.01.2020 roku przepisów. Wykonawca jednocześnie informuje, że Zamawiający posiada dostęp do BDO, w której po 01.01.2020 r. możliwy będzie bieżący wgląd w Karty Przekazania Odpadów Komunalnych dotyczących danej gminy. A zatem, w ocenie Wykonawcy, nie ma uzasadnienia do przesyłania Zamawiającemu Kart Przekazania Odpadów Komunalnych.

 

Odpowiedź 1

Dotyczy:SIWZ, Dz. III Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5

Usuwa się w : SIWZ, Dz. III Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5: „5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, potwierdzenia przekazania odpadów odebranych w danym kwartale do Instalacji /Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu”.

 

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 1.5 1)

 

„1.5. Wykonawca:

1) wyposaży, na zasadzie nieodpłatnego użytkowania, nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów. Dostarczane pojemniki do zbiórki odpadów mają być w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (czyste i nieuszkodzone). Przy czym Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca ma wyposażyć nieruchomości w pojemniki do dnia 31.12.2019 r.;”

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób:

 

1.5. Wykonawca:

1) wyposaży, na zasadzie nieodpłatnego użytkowania, nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów. Dostarczane pojemniki do zbiórki odpadów mają być w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (czyste i nieuszkodzone). Przy czym Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca ma wyposażyć nieruchomości w pojemniki  do dnia 31.12.2019 r. lub w terminie 30 dni od podpisania umowy, jeżeli do podpisania umowy dojdzie w terminie późniejszym niż 01.12.2019 r.”

 

Odpowiedź 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 1.5 1)

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pozostaje zapis:„1.5. Wykonawca:

1) wyposaży, na zasadzie nieodpłatnego użytkowania, nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów. Dostarczane pojemniki do zbiórki odpadów mają być w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (czyste i nieuszkodzone). Przy czym Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca ma wyposażyć nieruchomości w pojemniki do dnia 31.12.2019 r.;”

 

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 1.6.

„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 2 i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zatwierdzenie harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie właścicielom nieruchomości przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów. Wykonawca ma obowiązek zamieścić harmonogram na swojej stronie internetowej.”

Wykonawca zwraca się z  zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów w wersji papierowej? Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie po 100 szt. każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

W przypadku kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na elektroniczną wersję kalendarzy Wykonawca wnioskuje o modyfikację w następujący sposób:

„1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 2 i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zatwierdzenie harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie właścicielom nieruchomości przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów, lub w  terminie 30 dni od podpisania umowy, jeżeli termin podpisania umowy będzie późniejszy niż 01.12.2019 r. Wykonawca ma obowiązek zamieścić harmonogram na swojej stronie internetowej.”

 

Odpowiedź 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 1.6

Zamawiający nie wyraża zgody na elektroniczną wersję kalendarzy oraz zmianę zapisu.

Pozostaje zapis: „1.6. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przy czym harmonogramy muszą być sporządzone z uwzględnieniem częstotliwości, określonej w tabeli 2 i przedłożone do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zatwierdzenie harmonogramów. Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie właścicielom nieruchomości przed planowanym pierwszym odbiorem odpadów. Wykonawca ma obowiązek zamieścić harmonogram na swojej stronie internetowej.”

 

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 6. 2.

2. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu II lub,
w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie
z obowiązującymi w danym momencie świadczenia usługi przepisami”.

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„2. Przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych”

 

Odpowiedź4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, SOPZ Dz. II pkt 6. 2.

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.

Było:

2. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu II lub,
w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie
z obowiązującymi w danym momencie świadczenia usługi przepisami”.

Jest:

„2. Przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych”

 

 

Pytanie 5

Dotyczy: Projekt umowy nr…§ 11 pkt 2

 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem
z winy Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;  

4) za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z zapisami SIWZ oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 200 zł brutto od każdej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy (…)”

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2)  za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy Wykonawcy w wysokości 100 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;  

4) za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z zapisami SIWZ oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 100 zł brutto od każdej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy (…)”

 

Odpowiedź 5

Dotyczy: Projekt umowy nr…§ 11 pkt 2

 

Zamawiający zgadza się nazmianę zapisu.

Było:„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem
z winy Wykonawcy w wysokości 200 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;  

4) za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z zapisami SIWZ oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 200 zł brutto od każdej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy (…)”

 

Jest:„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2)  za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem
z winy Wykonawcy w wysokości 100 zł brutto – w każdej sytuacji, gdy po 48 godz. od przekazania reklamacji przez Zamawiającego, odbiór odpadów nie będzie zrealizowany;  

4) za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z zapisami SIWZ oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 100 zł brutto od każdej nieruchomości. Kara nie dotyczy sytuacji, gdy (…)”

 

Pytanie 6

Dotyczy: Projekt umowy nr…§ 16 pkt 2

 

„2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku”.

Z uwagi na fakt, iż w prawie brak jest jednoznacznej definicji dni roboczych - mowa jest tylko
o dniach wolnych od pracy, którymi są niedziele i święta Wykonawca zwraca się o modyfikację powyższego zapisu w sposób następujący:

„2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do soboty”.

Odpowiedź 6

Dotyczy: Projekt umowy nr…§ 16 pkt 2

 

Zamawiający zgadza się nazmianę zapisu.

Było:„2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku”.

Jest:„2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do soboty”.

 

Pytanie 7

 

Z uwagi na brak informacji w SIWZ odnośnie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych, Wykonawca wnioskuje o podanie rodzaju danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, celem przetwarzania.

Wykonawca prosi także o udzielenie odpowiedzi, czy z Gminą Złoczew zostanie zawarta Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych, która dla Wykonawcy stanowi podstawę do Przetwarzania Danych Osobowych osób zamieszkujących nieruchomości,
z których odbierane będą odpady.

 

 

Odpowiedź 7

Informujemy, że Gmina Złoczew zawrze z Wykonawcą Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych. Rodzaj danych osobowych to (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) właścicieli nieruchomości objętych wykonywaniem prac, polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenuGminy Złoczew.

Kategorie osób, których dane dotyczą, celem przetwarzania, są to mieszkańcy Gminy Złoczew.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje modyfikacji treści SIWZ
w następującym zakresie:

Było:

„XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać

 

do dnia: 04.12.2019 r. do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

(sekretariat I piętro)

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.12.2019 r. o godz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Złoczew

Szkolna 16

98-270 Złoczew

Pokój 114 „sala sesyjna” piętro I.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące co najmniej:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”

 

Jest:

„XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać

 

do dnia: 05.12.2019 r. do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

(sekretariat I piętro)

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 05.12.2019 r. o godz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Złoczew

Szkolna 16

98-270 Złoczew

Pokój 114 „sala sesyjna” piętro I.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące co najmniej:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.”

 

 

Burmistrz

Dominik Drzazga

Wyświetlono: 265

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 265

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU...

                                                                                   ...

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:...

    Początek formularza Ogłoszenie nr 627167-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. Gmina Złoczew:...

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE...

    Ogłoszenie nr 540259990-N-2019 z dnia 29-11-2019 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1087557 Odwiedzin
Powrót do góry