OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Ogłoszenie nr 540259990-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Złoczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 627167-N-2019
Data: 25/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złoczew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093458800000, ul. ul. Szkolna  16, 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 270, e-mail zamowienia@zloczew.pl, faks 438 202 592.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Złoczew, w tym: 1) odbiór odpadów z pojemników oraz worków z logo firmy wystawionych przez właścicieli przed terenem nieruchomości do publicznej, utwardzonej drogi dojazdowej, do której jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz oraz zagospodarowanie tych odpadów, 2) odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Cmentarna 11 w Złoczewie; 3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych; 5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Charakterystyka gminy: Powierzchnia Gminy Złoczew wynosi 118 km2. Liczba mieszkańców na terenie wsi - 2908 osób. Liczba mieszkańców na terenie miasta – 2742 osoby. Łączna liczba budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie całej gminy - 1556 sztuk. 4. Rozliczanie usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, na podstawie zaoferowanej ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu z terenu gminy Złoczew. 5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, potwierdzenia przekazania odpadów odebranych w danym kwartale do Instalacji /Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Złoczew, w tym: 1) odbiór odpadów z pojemników oraz worków z logo firmy wystawionych przez właścicieli przed terenem nieruchomości do publicznej, utwardzonej drogi dojazdowej, do której jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz oraz zagospodarowanie tych odpadów, 2) odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Cmentarna 11 w Złoczewie; 3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych; 5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Charakterystyka gminy: Powierzchnia Gminy Złoczew wynosi 118 km2. Liczba mieszkańców na terenie wsi - 2908 osób. Liczba mieszkańców na terenie miasta – 2742 osoby. Łączna liczba budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie całej gminy - 1556 sztuk. 4. Rozliczanie usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, na podstawie zaoferowanej ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu z terenu gminy Złoczew.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,

 

Wyświetlono: 174

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 174

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • Informacja z otwarcia...

    Zp.271.4.2019                                                                               ...

  • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU...

                                                                                   ...

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:...

    Początek formularza Ogłoszenie nr 627167-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. Gmina Złoczew:...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1087664 Odwiedzin
Powrót do góry