OGŁOSZENIE dot.: Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020 – 2023

OGŁOSZENIE

 

 

            Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.),  art. 13, art. 14, art. 15 oraz art. 18 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia ''Programu Współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.''

 

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020 – 2023.”

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

I.   Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

 

 1. Powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim zwanego dalej w ogłoszeniu ,,ŚDS” typu A, B ,C, D dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z dowozem uczestników z terenu Gminy Złoczew i innych gmin. Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 Nr 238, poz.1586 z późn.zm) oraz ustawą o z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.)

Gmina Złoczew przekaże podmiotowi, który będzie wykonywał zadanie w nieodpłatne użyczenie budynek w Grójcu Wielkim 24 wraz z wyposażeniem, Autobus Mercedes Benz Sprinter 519 CDI oraz Autobus Mercus TGE 19+1 rok produkcji 2018.

W ramach otrzymanej dotacji podmiot pokrywa wszystkie opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenia pracowników, koszty ubezpieczeń, podatki, inne opłaty i koszty związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kosztami dowozu uczestników na zajęcia i z zajęć do domu.

 1. Wysokość dotacji na realizację zadania ustalana będzie corocznie na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i stosownie do art. 51 c ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadania w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1261800,00 zł. Kwota dotacji może być zwiększona  w przypadku  uczestników ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną, kwalifikujących się do podwyższenia dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.
 2. Miesięczną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy określa Wojewoda Łódzki zgodnie z art. 51 c  ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, gdzie w 2019 r. kwota dotacji na 1 uczestnika wynosi 1752,50 zł. Kwota dotacji może być zwiększona do kwoty 2278,25 zł  na uczestnika ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną, kwalifikującego się do podwyższenia dotacji.
 3. Funkcjonowanie domu typu D uzależnione  będzie od liczby uczestników kwalifikujących się do tego typu domu. Liczba uczestników domu typu D nie może być mniejsza niż 5 – przypadku gdy uczestnikami domu są wyłącznie osoby ze spektrum autyzmu; 7 – w przypadku gdy uczestnikami domu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonym albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

II.   Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U z 2018 r.  poz. 2057).

2. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych po przekazaniu dotacji przez Wojewodę Łódzkiego.

3. Na koniec X 2019 r. ogólna liczba uczestników wynosiła 60 osób, w tym 10 osób to uczestnicy ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. W przypadku zmiany ilości osób skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Złoczewie, środki na działalność bieżącą ŚDS ulegną zmianie według następującego przelicznika: miesięczna dotacja na utrzymanie 1 miejsca w ŚDS x ilość uczestników.

 

 

III.   Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. 1.    Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z :

 • Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian.

 

2. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

1) odpowiednie przygotowanie zawodowe realizatorów zadania, wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco –aktywizującego zgodne z wymogami ww. Rozporządzenia.

2) prowadzenie dokumentacji zbiorczej z realizacji zadania oraz indywidualnej każdego uczestnika,

3) dostępność usług, co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczestnikami zajęć a pozostały czas przeznaczony będzie na czynności porządkowe, przygotowywanie do zajęć i uzupełnienie prowadzonej dokumentacji,

4) organizacja dowozu oraz zapewnienie opieki podczas dowozu uczestników na zajęcia i odwozu po zajęciach do miejsca zamieszkania,

5) prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningu umiejętności komunikacyjnych w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwa psychologicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników o których mowa w art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, terapię i rehabilitację ruchową uczestników, przygotowanie do aktywizacji zawodowej, wspieranie rodziny uczestników ŚDS,  itp.,

6) umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w opisany sposób, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.

7) opracowanie szczegółowego programu działalności ŚDS uwzględniającego założenia, cel, metody pracy, harmonogram zajęć, listy obecności oraz projektu planu pracy na 2020 rok.

3. Podmiot realizujący zadanie stanowiące przedmiot niniejszego konkursu powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz zapewnić niezbędne warunki do prowadzenia ośrodka wsparcia, w tym :

1) kadrę – osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, potwierdzone stosownymi dokumentami,

2) dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze (np. rekomendacje, recenzje, foldery).

4. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o powierzenie zadania publicznego.

 

IV.   Termin i miejsce składania ofert.

 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ,,Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie ul. Szkolna 16,  w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Złoczewie, 98-270  Złoczew ul. Szkolna 16 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Złoczewie).

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 04 grudnia 2019 r. do godz.1500 . Wszystkie wymagane dokumenty winny być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

4. Oferta złożona po upływie wskazanego terminu oraz, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

 

V.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

1. Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do 20 dni od upływu wyznaczonej daty składania ofert. Burmistrz Miasta Złoczew powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Złoczew.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Złoczew. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja konkursowa w formie  protokołu z przebiegu postępowania konkursowego sporządza rekomendacje dla oferty, która spełnia wymagania formalne oraz rokuje najwyższą jakość wykonania zadania.

3. Kryteria wyboru ofert:

1) kryteria formalne :

a) czy oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) czy oferta jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

c) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

d) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z KRS-u, statutu,

e) czy do oferty zostały dołączone wszystkie wymagane aktualne załączniki, w przypadku kopii czy są odpowiednio potwierdzone za zgodność,

f) czy oferent nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami wobec ZUS.

2) kryteria merytoryczne:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których, oferent będzie realizował zadanie,

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz zadeklarowanego  wkładu rzeczowego i osobowego wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach poprzednich ( rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków).

4. Wymagane dokumenty :

a) oferta złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z  n/w załącznikami;

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, ewidencji - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym , niezależnie od tego kiedy został wydany;

c) oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię statutu oferenta;

d) zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i

składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

e) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała ŚDS;

f) projekt statutu ŚDS, regulaminu określającego szczegółowo jego organizacje i zasady działania,

g) roczny program działalności ŚDS na 2020 r. ( odrębnie dla każdego typu domu, tj. dla typu A, typu B, typu C i typu D stosownie do rozróżnienia w § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy ) oraz plan pracy obejmujący rok funkcjonowania ŚDS na 2020 r;

h) potwierdzenie kwalifikacji kierownika ŚDS wynikających z art.122 ust.1 ustawy o pomocy

społecznej (co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej) oraz z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi , do stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu);

i) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok, jeżeli podmiot taką działalność prowadził.

5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami  musi być podpisana i opieczętowana przez Oferenta. Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą , pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji lub podmiotu i imienne) oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

7. Uzupełnieniu podlegać  będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:

 • Brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą lub/i załącznikami,
 • Brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta
 • Brak wymaganych załączników do oferty wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 • Brak poświadczenia kopii dokumentów ”za zgodność z oryginałem”

8. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej, ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości  podejmuje Burmistrz Miasta Złoczew.

9. Burmistrz Miasta Złoczew zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyn oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Złoczew oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.


VI.   Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

                                                                                                                                                       Zadanie pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w latach 2016-2019” realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy ''WIARA''. Koszt realizacji niniejszego zadania, bez środków na inwestycję w 2018 r. wyniósł 1026663,80 zł, Środki pochodziły z budżetu Wojewody Łódzkiego. Planowany koszt zadania w 2019 roku 1329096,00 zł.

Wyświetlono: 459

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 459

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211111 Odwiedzin
Powrót do góry