ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn. „Koszenie terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew (4 ha) wraz z wywozem biomasy na miejsce składowania”.

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn. „Koszenie terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew (4 ha) wraz
z wywozem biomasy na miejsce składowania”.

 

Pytający: Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 43 820 22 70

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zloczew.pl

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Przedmiot oferty: Koszenie terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew w ilości 4 ha wraz
z wywozem biomasy na miejsce składowania (2,5 km). Koszenie odbywać się będzie w zależności od potrzeb, dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw na zlecenie Zamawiającego. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac
z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp.
W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu
i naprawy uszkodzeń. Każdego dnia po wykonaniu koszenia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.

CPV – 77313000-7

Narzędzia niezbędne do wykonania zadania: kosiarka z funkcją zbierania trawy, kosa spalinowa, pojazd do transportu biomasy na miejsce składowania. Drobne narzędzia ogrodnicze. Miejsce składowania oddalone jest od centrum miasta o 2,5 km.

Czas trwania lub termin wykonania: do 31 października 2019 r.

Termin składania ofert: Oferty należy składać do godz. 10:00 dnia 04 kwietnia 2019 r. w sekretariacie - I piętro Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na utrzymanie zieleni miejskiej – koszenie terenów zielonych w Mieście Złoczew”

Złożenie oferty jest tożsame z zapoznaniem się z warunkami i ukształtowaniem terenu (wskazana wizja w terenie) na którym będzie wykonywane w/w zadanie.

Pisemna oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres i nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, telefon kontaktowy, proponowaną wysokość wykonania jednego koszenia (4 ha) wraz w wywozem biomasy oraz datę sporządzenia oferty.

Oferta powinna również zawierać oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zadania.

Termin otwarcia kopert: 04 kwietnia 2019 r. godz. 11:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie ul. Szkolna 16.

Kryteria wyboru oferty: Najniższa proponowana cena wykonania jednego koszenia 3,96 ha wraz z wywozem biomasy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 pokój nr 108 lub telefonicznie pod nr 43 820 22 70.

                                     

 

                                                                            Burmistrz Miasta Złoczew

                                                                                   Dominik Drzazga

 

 

 

Wyświetlono: 722

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 722

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1160730 Odwiedzin
Powrót do góry