Informacja w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu gminy Złoczew.

                                I N F O R M A C J A

W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu gminy Złoczew

                                       z zakresu prawa wodnego

                                     

 

                                      I N F O R M A C J A 

w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew  z zakresu Prawa wodnego

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania z zakresu Prawa wodnego w budżecie Gminy  Złoczew na rok 2019 wynosi 15 000 zł (słownie pietnaście tysięcy zł)

Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji:  

1. Podmiot uprawniony działający na terenie Gminy Złoczew może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

2. Dotacje na realizację zadań określonych w pkt. 1 przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot uprawniony.

Termin i miejsce składania wniosków:  

30  września  2019 roku, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złoczewie,
ul. Szkolna 16; 98-270 Złoczew.  

Wymagania dotyczące wniosku. 

Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011  r. powinien zawierać:  

1) dane dotyczące wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w tym;

a) pełną nazwę,

b) adres siedziby,

c) numer rachunku bankowego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnionego,

e) zakres działania wynikający ze statutu.

2) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać przyznana ;

3) termin i miejsce wykonania planowanego zadania;

4) przewidywany koszt realizacji zadania, w tym;

a) wysokość udziału własnego,

b) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy oraz aktualny statut;

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu uprawnionego;

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) zestawienie rzeczowo finansowe planowanych do realizacji robót;

5) informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań.

6. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty lub informacje pomocne do jego rozpatrzenia.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie nie jest rozpatrzony. 

Wniosek można pobrać:

- w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w pok. Nr 013,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie  www.bip.zloczew.pl

  

                                                                                               Burmistrz Miasta Złoczewa

 

Wyświetlono: 221

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 221

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1087542 Odwiedzin
Powrót do góry