Przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 25

Burmistrza Miasta Złoczewa

 

z dnia 08 marca 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie
Miasta i Gminy Złoczew

 

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Złoczew, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie nr XXVIII/178/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Złoczew wprowadzam obowiązek przeprowadzenia w dniach:

od 18 marca do 22 kwietnia 2019 r.

deratyzację nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Złoczew.

 

§ 2. Deratyzacji podlegają w szczególności:

1)     Obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2)     Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;

3)     Obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;

4)     Korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe, itp.;

5)     Inne pomieszczenia gdzie występują gryzonie.

§ 3. Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi
w § 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 1  deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług w zakresie deratyzacji.

§ 4. 1. Osoby i jednostki wymienione w § 2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczania gryzoni.

2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

§ 5. Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.

§ 6. Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzane w następujący sposób:

1)     W miejscach występowania lub zagrożenia występowaniem gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, należy wyłożyć preparat do zwalczania gryzoni, uzupełniając go w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie;

2)     W miejscu wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: ”UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”

3)     Miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni powinny być stale nadzorowane;

4)     Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte a miejsca
i pomieszczenia gdzie przeprowadzono deratyzację uporządkowane;

5)     W przypadku dalszego stwierdzenia obecności gryzoni, preparat do ich zwalczania należy wykładać do momentu, kiedy przestanie być zjadany przez gryzonie.

§ 7. Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte poprzez osoby przeprowadzające deratyzację.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie w BIP, tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie, na tablicach i słupach ogłoszeniowych i na stronie internetowej Urzędu, oraz rozsyła się do zarządców i administratorów budynków mieszkalnych.

 

Wyświetlono: 327

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 327

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

775019 Odwiedzin
Powrót do góry