OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Złoczewa  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew .

1.      Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

2.      Niezbędne wymagania dla kandydata:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji samorządowej,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 

3.   Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego., mile widziane doświadczenie w realizacji inwestycji gminnych,  obsługa komputera i aplikacji biurowych,  prawo jazdy kat.B,

 

4.      Wymagane cechy osobowe:

umiejętność do pracy w zespole, planowanie sprawnej organizacji pracy i podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowania się, dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, odporność na stres.

 

5.       Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)    koordynowanie i nadzorowanie  zadań w zakresie:

      - realizacji inwestycji gminnych,

      - gospodarki przestrzennej i budownictwa,

      - drogownictwa,

      - ochrony środowiska,

      - stosowania procedur zamówień publicznych,

2)      kierowanie pracą referatu, nadzorowanie pracy podległych pracowników, w szczególności terminowego i prawidłowego załatwiania spraw,

3)      szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

praca administracyjno – biurowa w wymiarze 1 etatu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Złoczewie od dnia 1 marca 2019r., z użyciem monitora  ekranowego,  wymagająca efektywności w działaniu podejmowania decyzji, wyjazdów służbowych, udziału w szkoleniach,   częstego kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Gminy, innymi Urzędami lub instytucjami oraz  obsługi interesantów.

 

7.       W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM w Złoczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, był niższy niż  6%.

 

8.        Inne informacje:

Klauzula informacyjna  oraz niezbędne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zamieszczona w  załączniku do niniejszego ogłoszenia. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w  naborze.

 

9.        Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm),

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pacy zawodowej,

4)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) z dotychczasowych miejsc pracy,

5)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

6)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

7)      oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na wolnym kierowniczym  stanowisku urzędniczym.

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych na cele aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

9)      oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 10.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze – Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska” do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16  I p. pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czy testu.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                  /-/ Dominik Drzazga

 

 

Złoczew, dnia 02.01.2019.r.

Wyświetlono: 2012

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 2012

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1087639 Odwiedzin
Powrót do góry