Zapytanie ofertowe dot. aktualizacji projektu zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parku miejskim w Złoczewie.

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na aktualizacje projektu zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parku miejskim w Złoczewie – nr działki 274/3 w mieście Złoczew w części „za Pałacem” z uwzględnieniem działki nr 273, obr.1. W/w działki wpisane są do rejestru zabytków.

 

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest aktualizacja projektu zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parku miejskim w Złoczewie – nr działki 274/3 w mieście Złoczew  w części „za Pałacem” z uwzględnieniem działki nr 273, obr.1. W/w działki wpisane są do rejestru zabytków.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie  wizji lokalnej.

 Dokumentacja obejmuje:

1. PROJEKTY  aranżacji zieleni  po 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej  

2. KOSZTORYSY INWESTORSKIE  po 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej


Termin realizacji:  31.03.2019r.

Miejsce realizacji:  działka nr 274/3, 273, obr.1, m. Złoczew

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.


Oferta powinna zawierać:
1. ofertę cenową

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu architekta krajobrazu

3. wykaz zrealizowanych lub realizowanych z należytą starannością w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. do wykazu zrealizowanych usług, o którym mowa w pkt. 3 należy dołączyć dokumenty (np. listy referencyjne) potwierdzające należyte ich wykonanie, tzn. projektów zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Czas i miejsce złożenia oferty:

ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres : rolnictwo@zloczew.pl

do dnia 04. 01. 2019 r. do godz. 12.00

Mail powinien być opatrzony podpisem:  „aktualizacja projektu zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni”.

 

Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki:

projekt z grudnia 2014 r. zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parku miejskim w Złoczewie  – nr działki 274/3 w mieście Złoczew

 

Wyświetlono: 465

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 465

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • Zapytanie ofertowe...

    Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi...

  • INFORMACJA O TREŚCI...

      INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia...

  • OGŁOSZENIE O WYBORZE...

                                                                                   ...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

675463 Odwiedzin
Powrót do góry