VIII złoczewski Bieg "po węgiel" wieczorową porą.

REGULAMIN VIII złoczewskiego Biegu  „po węgiel” wieczorową porą,

 realizowanego w ramach  28 Dni Złoczewa

 

I.   CEL: - popularyzacja biegów i promowanie aktywności fizycznej  oraz integracja  środowisk lokalnych.

                                     

II.   ORGANIZATOR:    Gmina Złoczew

       PATRONAT:  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

                        Oddział Węgla Brunatnego Bełchatów.

     

III.    TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

 1. Bieg odbędzie się w dn.  2 czerwca  2018 r.   
 2. Start biegu: godz. 19.00
 3. MIEJSCE ZBIÓRKI:  - Amfiteatr w Złoczewie,
 4. Rejestracja uczestników i odbiór numerów startowych w  godz. 18.00 – 18.45 
 5. BIURO BIEGU:   Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna  16  pok. 013   
 6. Miejsce startu biegu: parking przy amfiteatrze  od strony ul. Parkowej
 7. Długość trasy 12,7 km. 
 8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 120 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 21.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 

 

IV.   UCZESTNICTWO: 

1. Turniej jest rozgrywany w kategorii OPEN

2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 16 lat.

3. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  7 maja br.  

             - do zgłoszenia należy załączyć zaświadczenie o uczestnictwie w biegu, można je przesłać mailem jako skan lub zdjęcie a oryginał zabrać ze sobą w dniu biegu. Zostanie ono odebrane od uczestnika przed wydaniem numeru startowego,

            - zgłoszenia można dokonać  mailem: promocja@zloczew.pl wpisując  w tytule: ZGŁOSZENIE 8 BIEG PO WĘGIEL, sms 507 216 834, przez nasz profil FB  podając imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania oraz nr telefonu .

4. Bieg jest bezpłatny.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu uczestnik zobowiązuje się poinformować organizatora najpóźniej do 31.05.2018. Niepoinformowanie organizatora o rezygnacji z udziału w biegu dyskwalifikuje uczestnika z udziału w kolejnej edycji biegu.

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU:

 1. W co najmniej dwóch punktach na trasie biegu będą rozlokowane punkty z wodą.
 2. Trasa będzie oznakowana co około 2 kilometry.
 3. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez wolontariuszy, policję i strażaków oraz ratownictwo medyczne.

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

1.  W biegu mogą uczestniczyć osoby, które  do dnia  1.06. 2018 ukończyły 16 lat.

2. Osoby poniżej 18- nastego roku życia są zobowiązane dostarczyć pisemną zgodę opiekuna/rodzica  na udział w imprezie wraz  z oświadczeniem, podpisanym przez opiekuna/  rodzica.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w biegu będzie dostarczenie własnoręczne podpisanego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania tego typu aktywności, które jest dostępne na stronie internetowej www.zloczew.pl  i w Biurze Biegu.

4. Zawodnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność z pełną świadomościa niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z czterema agrafkami.  Numer startowy należy przypiąć z przodu do odzieży, tak by przez cały czas biegu  pozostawał on widoczny.

6. Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani.

7. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających zostaną niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z ideami zawodów.

8. Obowiązuje limit 50 uczestników biegu. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zapisów w momencie osiągnięcia limitu lub zwiększenia limitu

9. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb mundurowych zabezpieczających trasę oraz organizatorów biegu w zakresie poruszania się i przebywania w miejscu zawodów.

 

VII. NAGRODY

1. Pierwsze trzy osoby w kategorii mężczyzn i kategorii kobiet zostaną nagrodzone statuetką węglową oraz nagrodą rzeczową.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz zdjęciowych z biegu.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginiony sprzęt lub rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

4. Organizatorzy zapewniają napoje, posiłek regeneracyjny na mecie biegu oraz medal pamiątkowy.

5. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

6. Parkingi dla zawodników znajdują się na terenie Amfiteatru w Złoczewie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podawania przyczyn.

10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Wyświetlono: 1493

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 1493

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

744773 Odwiedzin
Powrót do góry