SZANOWNI PAŃSTWO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 Administrator danych osobowych.                                                                                                                                             

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Złoczew.

 Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 a)  listownie: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,

 b)  przez adres e-mail: gmina@zloczew.pl

 c)  telefonicznie: (43) 820 22 70.

 Inspektor ochrony danych.

 Inspektorem ochrony danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@zloczew.pllub w sekretariacie Urzędu. 

 Cel i podstawy przetwarzania. 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowew związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

 Odbiorcy danych osobowych.

 Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu: 

 a)  strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Burmistrz Pani/Pana wniosek przekazał,

 b)  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),

 c)  podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie.

 Okres przechowywania danych.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 Prawa osób, których dane dotyczą.

 Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:                                                                                                                                                         

 a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

 

 Informacja o wymogu podania danych.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji 

 Polityka prywatności

 Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Urzędu zostały określone w naszej Polityce Prywatności http://zloczew.pl/polityka-cookie

 

 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1261216 Odwiedzin
Powrót do góry