ciag_z_wup_kolorjpg [982x167]

Człowiek - najlepsza inwestycja
 

Informujemy,  że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

przystąpił  w 2013 r. do  realizacji projektu systemowego pod nazwą:

„Iskierka otuchy"

współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", 

Poddziałanie 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie 
98 - 270 Złoczew ul. Burzenińska 4  
tel. 43 820 24 56       e-mail:iskierkaotuchy.efs@gmail.com

***

Złoczew, dn. 20.02  2013r.

 

     ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI  poniżej 14 000 EURO.

 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  

zaprasza do złożenia oferty

 

koordynowania projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 

 I Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • udział w przynajmniej 3 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej na stanowisku Koordynatora projektu,
 • praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS),
 • znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad  finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,
 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych  z EFS,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • doskonała organizacja pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność.

 

II Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

 • koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z PZP,
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów i nadzorowanie kompletności dokumentacji projektowej,
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS,
 • sporządzanie Wniosku o płatność,
 • kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu,
 • kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,
 • kontrola kwalifikalności wydatków,
 • współpraca z innymi członkami zespołu projektowego,
 • kontakt z wykonawcami zadań,
 • kontrola wykonawców,
 • prowadzenie dziennika zajęć koordynatora z wykonywanych prac i przedstawienie ich Zamawiającemu,
 • ocena efektów szkoleń,
 • ewaluacja i monitoring projektu,
 • promocja projektu w tym prowadzenie strony projektu,
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

 

III Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji koordynatora,
 • formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych..

 

 Zatrudnienie w formie umowy zlecenia w okresie IV-XII.2013r.

 - ilość godzin w tygodniu- 12.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywana usługą. W ofercie należy podać wynagrodzenie miesięczne brutto  za wykonanie usługi.  W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

 V. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  28. 02. 2013 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem „Oferta  KOORDYNATOR PROJEKTU  „Iskierka otuchy”.Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej projektu na www.zloczew.pl

 VI. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

VII. Wynagrodzenie koordynatora projektu jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 VIII.Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.


formularz ofertowy

 

***04.03.2013r.***

                                                                                                                      Złoczew,   4.03.2013r.

     Znak:  PS.EFS – 8190.1.13                     

    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na koordynowania projektu systemowego pn.  „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca określone w ogłoszeniu wymagania.

2.  Wybrano wykonawcę: 

Katarzyna Sufleta  - zam. Złoczew.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).


***7.03.2013r. ***

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

 plakat_iskierka_13jpg [800x1153]

 

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu  systemowego w ramach POKL pn. „Iskierka otuchy”.
Projekt jest realizowany od stycznia 2013r. do grudnia 2013r

 

Cele Projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz ze Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015.

Celem głównym  jest aktywizacja zawodowa 8 osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Złoczew , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co najmniej jednej osoby w wieku 15 – 30 dla której zaplanowano wsparcie w postaci stażu.

 

Na rok 2013 proponujemy  następujące wsparcie :

- warsztatów grupowych z doradcą zawodowym

- warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych

- kursów i szkoleń zawodowych

- stażu dla 1 uczestnika, po zakończeniu kursu zawodowego

- voucherów na samodzielny zakup usług społecznych

- zajęć terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej

- asystenta rodziny

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia warunki określone w projekcie systemowym „Iskierka otuchy” realizowanym przez Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie w roku 2013 w tym m.in.:

 • mieszka na terenie miasta i gminy Złoczew,
 • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej,
 • figuruje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu jako osoba  długotrwale bezrobotna,
 • nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym przez EFS

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej z wypełniona ankietą rekrutacyjną  do końca marca br.

 

ankieta rekrutacyjna


***11.04.2013r.***

 

Złoczew, dnia 11.04.2013r.

 

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 3 .13

 

 CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na stanowisko asystenta rodziny dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych  umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego 6 uczestników projektu.

 

Zakres obowiązków: pomoc w problemach życia rodzinnego, nauka samodzielności, motywowanie do rozwoju, podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie działań interwencyjnych, i zaradczych, pomoc przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi, okresowa ocena sytuacji w rodzinie.

- umowa zlecenie na 8 m-cy.

- 8 godz./ mc   na 1 uczestnika (i jego otoczenie).

 

Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 - lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 Osoba aplikująca o to zlecenie: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; - wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza stosownym oświadczeniem.

 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy : prowadzenie karty indywidualnej uczestnika projektu, oraz niezbędnej dokumentacji.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 

  Sposób przygotowania oferty

 Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą.

 W ofercie należy podać wynagrodzenie miesięczne brutto  za wykonanie usługi.  W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

 Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  22. 04. 2013 r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem „Oferta  ASYSTENT RODZINY w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

 Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MGOPS w Złoczewie. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

 Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie asystenta rodziny  jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

 

***19.04.2013r. ***

Złoczew, dnia 19.04.2013r.

Znak: MGOPS.EFS .081. 5 .13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy dla 10 uczestników projektu.

 Zakres zamówienia: 

- przeprowadzenie 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym w układzie:  2 dni po 7 godz. i 1 dzień – 6 godz. Tematy: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, techniki poszukiwania rynku pracy, stworzenie podania o pracę, CV, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

- przeprowadzenie 28 godz. warsztatów grupowych kompetencji i umiejętności społecznych, w układzie 4 dni po 7 godz. Tematy: wzmocnienie pewności siebie, wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, asertywność.

 Miejsce i termin  realizacji:  Złoczew,  V- VIII. 2013.

Wykonawca powinien posiadać stosowne kwalifikacje, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, dodatkowo doświadczenia w pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego, pomocy społecznej

 Sposób przygotowania oferty:  oferta cenowa  (brutto za godzinę) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywana usługą tj. m.in. koszty dojazdów wykonawcy oraz  koszty przygotowania materiałów dydaktycznych, ankiet, testów, opinii itp.W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  2. 05. 2013 r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem „Oferta  na realizację warsztatów w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.  Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu  507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie 

Aleksandra Kowalska.

 

***24.04.2013r.***

Uprzejmie prosimy o załączanie do ofert cenowych  zgody na przetważanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm. ). Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo wglądu do tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

......................................................................

/Czytelny podpis Oferenta/

 

 ***24.04.2013r.***

 

Złoczew, dnia 24.04.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 3-2 .13

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych  umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego 6 uczestników projektu.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęły 4 oferty.

 2.  Wybrano wykonawcę z najtańszą ceną -  Panią  Marzenę Plewińską z Unikowa.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).


***16.05.2013***

 

Złoczew, dnia 16.05.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 5-2.13                   

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 zakresie pełnienia organizacji i przeprowadzenia warsztatówdla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy dla 10 uczestników projektu.

 1.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na organizacje i przeprowadzenie  28 godz. warsztatów grupowych kompetencji i umiejętności społecznych.
 2. Nie wypłynęła, żadna oferta  na organizację i przeprowadzenie 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym

 

 2.  Wybrano wykonawcę  28 godz. warsztatów grupowych kompetencji i umiejętności społecznych. - Panią Annę Kos  zam. Sieradz.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm). 


***16.05.2013r.***

 Złoczew, dnia 16.05.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 6 .13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym  dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy dla 10 uczestników projektu.

 

Zakres zamówienia: - przeprowadzenie 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym w układzie:  2 dni po 7 godz. i 1 dzień – 6 godz.

Tematy: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, techniki poszukiwania rynku pracy, stworzenie podania o pracę, CV, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 Miejsce i termin  realizacji:  Złoczew,  V- VIII. 2013.

Wykonawca powinien posiadać stosowne kwalifikacje, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, dodatkowo doświadczenia w pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego, pomocy społecznej.

 Sposób przygotowania oferty

Oferta cenowa  (brutto za godzinę) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywana usługą tj. m.in. koszty dojazdów wykonawcy oraz  koszty przygotowania materiałów dydaktycznych, ankiet, testów, opinii itp. 

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm. ). Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo wglądu do tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  24. 05. 2013 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew   lub e – mailem na adres: iskierkaotuchy.efs@gmail.com z dopiskiem „Oferta  na realizację warsztatów grupowych z doradcą zawodowym w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

 Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie lub na e- mail. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

 Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.


Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie 

Aleksandra Kowalska.


***27.05.2013r. ***

 

Złoczew, dnia 27.05.2013r.

  Znak:   MGOPS.EFS .081. 6-2.13

 

                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

w zakresie organizacji i przeprowadzenia 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy dla 10 uczestników projektu.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na organizację i przeprowadzenie 20 godz. warsztatów grupowych z doradcą zawodowym

2.  Wybrano wykonawcę  - Pani Aneta Budzińska – Dostatnia  zam. Łódź.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 

 ***31.05.2013r.***

Złoczew, dnia 31.05.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 7 .13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na realizacje usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu cateringu dla 10 osób, uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zakres zamówienia:

 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników warsztatów zaplanowanych do realizacji w mc. VI - VIII. 2013r.

 2. Catering powinien  składać się z  jednego dania obiadowego (II danie)

 3. Wykonawca zapewni, serwetki i oraz naczynia i sztućce  jednorazowe niezbędne do wykonania zamówienia.

 4. Liczba dni warsztatów – 7.   Godzina dostarczenia posiłków: pomiędzy 12 a 17.  Liczba uczestników – 10 osób. Jednorazowa dostawa dotyczyła będzie grupy 10 osobowej lub mniejszej w przypadku nieobecności uczestników.

 5. Miejsce wykonania usługi Urząd Miejski w Złoczewie  ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew.

 6. Szczegóły dotyczące realizacji usługi zostaną  ustalone  przez Zamawiającego najpóźniej 4 dni przed datą realizacji usługi.

 7. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

 8. Dostawca musi zapewnić różnorodność posiłków. Zapewnienie różnorodności będzie uważane za spełnione, jeśli posiłki nie będą się powtarzać.

 9. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od  dnia prawidłowo dostarczonej faktury/ rachunku. 

 

 Sposób przygotowania oferty

 Oferta cenowa  powinna uwzględniać koszt posiłków, ich dostarczenie oraz koszt naczyń jednorazowego użytku).  Kryterium, jakim będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty, to cena jednostkowa obiadu. Prosimy o przygotowanie i zalaczenie przykładowego menu na 7 dni.

 W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć niezbędne  dokumenty.

 

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  10.06. 2013 r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew   lub e – mailem na adres: iskierkaotuchy.efs@gmail.com z dopiskiem „Oferta na realizację  usługi cateringowej w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie lub na e- mail. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku rozeznania będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

 Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu: 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złoczewie 

Aleksandra Kowalska.


***11.06.2013***

TERMINARZ ZAJĘĆ     *** CZERWIEC ***

21.06.2013   - GODZ.8.30   - WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

25.06.2013   - GODZ.8.30   - WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

28.06.2012   - GODZ. 14.30 - WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWY


***13.06.2013***

TERMINARZ ZAJĘĆ          *** LIPIEC ***

5.07.2013    - GODZ. 12.30 - WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

12.07.2013   - GODZ. 12.30 - WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

17.07 2013   - GODZ. 9.00  - WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

19.07.2013   - GODZ. 12.30 - WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 


***

 

Złoczew, dnia 12.06.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 7-2.13

        

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu cateringu dla 10 osób, uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1.W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na realizację usługi cateringowej.

  2.  Wybrano wykonawcę: Firma Cateringowa   „Finezja”  Beata Kwiatosińska  Niemierzyn.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 


***1.07.2013r.***

W dniach 21,25 i 28 czerwca uczestnicy projektu wzięli udział w 20 godz. grupowych warsztatach z doradcą zawodowym. Podczas zajęć omówiono tematy: Aktywne metody poszukiwania pracy, Odkrywanie potencjału, umiejętności i predyspozycji zawodowych, Analiza predyspozycji zawodowych, Bilans  umiejętności, możliwości  i predyspozycji zawodowych, Ustalanie celów i świadomość swoich możliwości, Planowanie i podejmowanie decyzji, Jak się poruszać po rynku pracy, Jak otworzyć własną firmę,   Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych  tj. CV i  Listu motywacyjnego, Autoprezentacja,  Rozmowa telefoniczna z pracodawcą, -Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

 

cam00889jpg [400x300]

 

dsc01684jpg [400x300]

 

 
dsc01689jpg [400x300]


***10.07.2013***

5 lipca rozpoczął sie cykl warsztatów kompetencji i umiejętności psychospołecznych, prowadzoneych przez trenera Annę Kos. 

cam00918jpg [400x300]

 
cam00921jpg [400x300]


 *** 20.07.2013***

Podczas warsztatów uczestnicy projektu uczyli się m.in. czym jest stres  i jak z nim walczyć, jak skutecznie zarządzać czasem, jak rozwiązywac konflikty, jak byc asertywnym a przede wszystkim jak zwmocnić pewność siebie. 

cam00950jpg [400x300]

 

 ***26.07.2013***

 

 

Złoczew, dnia 26.07.2013r.

 Znak: MGOPS.EFS.081.8.2013.

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na realizacje usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjersko - kosmetycznych dla 7 osób, uczestniczek projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjersko  -  kosmetycznych w ilości  - 7  sztuk, w formie papierowej o nominałach:  po 234 zł,  do zrealizowania w  sierpniu 2013 r.

2. Vouchery stanowiące przedmiot niniejszego postępowania powinny być traktowane jako środek płatniczy.

3. Każdy voucher powinien zawierać:

-  informacje o współfinansowaniu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- logowanie zgodne z wytycznymi PO KL;

- nominał;

- termin realizacji do 31 sierpnia 2013r;

- adres lub adresy (dopuszczalne: Wieluń, Sieradz, Złoczew)oraz godziny otwarcia miejsc, w których voucher można zrealizować;

4. Wykonawca dostarczy vouchery (talony) na swój koszt bezpośrednio do siedziby MGOPS w Złoczewie  ul. Burzenińska 4/6.

5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od  dnia prawidłowo dostarczonej faktury/ rachunku. 

       Oferta powinna zawierać;

1. Wypełniony formularz ofertowy z ofertę cenową  - załącznik nr 1.

2. Cennik wszystkich oferowanych usług fryzjersko – kosmetycznych.

3. Wzór vouchera.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ  wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta),

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Kryterium, jakim będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty, to cena vouchera. 

Termin realizacji dostawy:

3 dni od dnia zawarcia umowy.

 Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  5.08. 2013 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew   lub e – mailem na adres: iskierkaotuchy.efs@gmail.com z dopiskiem „Oferta na zakup i dostarczenie voucherów, w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

 Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie lub na e- mail. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku rozeznania będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu

 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.


Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

druk ofertowy vouchery

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych   ważne prosimy dołączyć do ofert.

 

 

*** 08.08.2013r,***

Złoczew, dnia 07.08.2013r.

 

Znak:   MGOPS.EFS .081. 8-2.13   

 

          INFORMACJA O BRAKU WYŁONIENIA  WYKONAWCY

 

w zakresie zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjersko - kosmetycznych dla 7 osób, uczestniczek projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

***  

Złoczew, dnia 08.08.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081.9.13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie

 - warsztatów grupowych profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,

 - indywidualnego wsparcia psychologicznego,

dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy dla 10 uczestników projektu.

Zakres zamówienia:

- przeprowadzenie 21 godz. warsztatów grupowych profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie w układzie:  3 dni po 7 godz.

Temat: techniki rozpoznawania zagrożenia, radzenia sobie z zagrożeniem jakie niosą ze sobą uzależnienia i przemoc w rodzinie.

- przeprowadzenie 21 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 uczestniczek projektu, w układzie 3 osoby po 7 godz. konsultacji.

Miejsce i termin  realizacji:  Złoczew,  VIII- IX. 2013.

Wykonawca powinien posiadać stosowne kwalifikacje, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, dodatkowo doświadczenia w pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego, pomocy społecznej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

 Sposób przygotowania oferty

Oferta cenowa  (brutto za godzinę) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywana usługą tj. m.in. koszty dojazdów wykonawcy oraz  koszty przygotowania materiałów dydaktycznych, ankiet, testów, opinii itp.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

 

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 19.08. 2013 r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem „Oferta  na realizację warsztatów w ramach projektu  „Iskierka otuchy”   lub Oferta  na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu

 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.


*** 12.08.2013r. ***

Złoczew, dnia 12.08.2013r.

 Znak:  MGOPS.EFS .081.10.13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

1) kurs prawa jazdy kategorii B dla 6 osób. Kurs musi obejmować zajęcia praktyczne i teoretyczne, w tym:

a)      teoria: liczba godzin nie może być mniejsza niż 30 godzin (1 godz. zajęć = 45 min.), w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Dziennie zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin. W czas trwania zajęć nie wlicza się przerw kawowych ani innych przerw technicznych. Termin realizacji: 26.08 -20.09.2013 r.

b)      praktyka: liczba godzin nie może być mniejsza niż 30 godzin (1 godz. zajęć = 60 min.) jazdy samochodem osobowym przez każdego z uczestników kursu. W czas trwania zajęć nie wlicza się przerw technicznych ani przerw innego rodzaju. Nie mniej niż 15 godzin dla każdego uczestnika musi być zrealizowane w mieście, w którym będzie się odbywał egzamin zewnętrzny praktyczny. Zajęcia praktyczne muszą obejmować także naukę jazdy samochodem zgodnym z pojazdem egzaminacyjnym WORD, w którym odbędzie się egzamin państwowy. Dziennie uczestnik nie może jeździć dłużej niż 3 godziny. Termin realizacji: po zrealizowaniu części teoretycznej, jednak nie później niż do 15.12.2013 r.

2) Podstawowy zakres programu kursu musi być zgodny z programem nauczania zawartym w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm.).

            Wykonawca w ramach kursu prawa jazdy kat. B musi przeprowadzić egzamin wewnętrzny oraz zorganizować na swój koszt pierwszy egzamin zewnętrzny (teoretyczny i praktyczny).

            Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do dnia 20.12.2013 r. – do tego dnia każdy z uczestników musi przystąpić do egzaminu zewnętrznego. 

Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1) certyfikat potwierdzający ukończenie kursu,

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm.)

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1) przeprowadzi spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, w ramach którego Wykonawca zapewni każdemu z uczestników badanie lekarskie oraz pomoże przy wypełnieniu dokumentów niezbędnych do utworzenia, tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę,

2) zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu tj. dla każdego z uczestników kursu: podręczniki zgodny z tematyką kursu, ewentualnie ,

3) zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP.

4) zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkim uczestnikom,

5) przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, zobowiązuje się do ologowania materiałów przekazywanych uczestnikom projektu oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs.

6) zobowiązany jest do poddawania się kontroli Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7) zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego kursu do dnia 31.12.2020r.

8) zobowiązuje się ustalić dokładny termin realizacji części teoretycznej kursu z Zamawiającym, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

9) zobowiązuje się nie wliczać do liczby godzin kursu godzin przewidywanych na egzamin państwowy.

10) zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a)      list obecności,

b)      listy odbioru materiałów dydaktycznych,

c)      listy odbioru certyfikatów,

d)     dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych,

e)      list osób poddanych badaniom lekarskim,

f)       protokół z egzaminu wewnętrznego,

g)    listę zawierającą informację o terminie egzaminu zewnętrznego (państwowego) dla poszczególnych uczestników,

h)   potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej do WORD dla poszczególnych uczestników kursów,

i)  listę potwierdzającą przystąpienie uczestników do egzaminu zewnętrznego (państwowego)

j)     innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia.

11) zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,

12) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty

 Oferta cenowa kursu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą tj. m.in. koszty przygotowania materiałów dydaktycznych, ankiet, testów, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia nnw, pierwszego egzaminu zewnętrznego..

 Do oferty należy załączyć:

 - zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 

 -  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

 W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.

 Oferty należy składać do 23.08.2013 r. do godz. 10:00 na adres:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem  „Oferta  na zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU PRAWO JAZDY kat. „B” w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

Oferty, które wpłyną do MGOPS w Złoczewie po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia nie będą brane pod uwagę.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

 Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

 Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907)

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

druk ofertowy Kurs prawo jazdy kat. B


Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.


***    ***

Złoczew, dnia 18.08.2013r.

 

 Znak:  MGOPS.EFS .081.11.13

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Uczestników  projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Przeprowadzenie kursów zawodowych ma się odbyć w terminie wrzesień- grudzień 2013r.

 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób oraz zakresu:

 Zadanie 1 – Kurs dla opiekunek do dzieci i osób starszych- minimalna ilość godzin – 100,

 Zadanie 2 – Kurs przedstawiciel handlowy –minimalna ilość godzin – 170

 Zadanie 3- Kurs minimum sanitarne- minimalna ilość godzin – 12,

 Zadanie 4 – Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych -minimalna ilość godzin: 170

 Zadanie 5 – Kurs operatora wózków jezdniowych– minimalna ilość godzin – 50,

 Zadanie 6 – Kurs magazynier - minimalna ilość godzin – 150,

 

3. Wykonawca zapewnia praktyki zawodowe dla uczestników kursów, w których są one wskazane, chyba że uczestnik sam wybierze miejsce praktyk.

 4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminów tam gdzie są one wymagane.

 5. Dopuszcza się możliwość w realizacji zadań tak aby uczestnicy kierowani przez MGOPS w Złoczewie dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego.

 6. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom dzieży ochronnej.

 7. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków

 8. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. 

9. Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawia zaświadczenie / certyfikat potwierdzający ukończenie kursu umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć zgodnie z podstawą programową MEN.

10. Wykonawca wlicza w cenę i zapewnia Uczestnikom projektu „Iskierka otuchy” posiłek oraz wszelkie materiały szkoleniowe.

11. Wymagania dla Wykonawcy:

 - zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1,

 - dokumentacja z dotycząca przebiegu kursów ma zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Sposób przygotowania oferty

 Oferta cenowa  (brutto poszczególnego kursu na osobę) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą tj. m.in. koszty przygotowania materiałów dydaktycznych, ankiet, testów, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia nnw, cateringu.

 Do oferty należy załączyć:

 - zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

-szczegółowy pogram wraz z harmonogramem zajęć,
- lista osób prowadzących szkolenia wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji

 -  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

 Oferty należy składać do 29.08.2013 r. do godz. 10:00 na adres:

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew  z dopiskiem  „Oferta  na KURSY ZAWODOWE w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

 Oferty, które wpłyną do MGOPS w Złoczewie po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

 Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu  507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursów. Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907)

 

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złoczewie 

Aleksandra Kowalska.

 

***20.08.2013***

Złoczew, dnia 20.08.2013r.

 

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 9-2.13

 

                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 zakresie pełnienia organizacji i przeprowadzenia warsztatów grupowych profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie orazindywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na organizacje i przeprowadzenie  21 godz. warsztatów grupowych profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na organizacje i przeprowadzenie  21 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 uczestniczek projektu.

 II.  1. Wybrano wykonawcę   21 godz. warsztatów grupowych profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie - Panią Annę Kos  zam. Sieradz.

2. Wybrano wykonawcę 21 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 uczestniczek projektu  - Centrum Rozwoju Osobistego  i  Pomocy Psychologicznej  Karolina Wieczorek – Zając.  Sieradz.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907).

 

 

***23.08.2013***

TERMINARZ ZAJĘĆ          *** WRZESIEŃ ***

3.09.2013   - GODZ. 18.00   SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - KURS PRAWO JAZDY KAT B.

6.09.2013   - GODZ. 8.30 -  15.30   INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

5.09. 2013  - GODZ13.00-19.00 WARSZTATY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

11.09.2013 - GODZ 13.00-19.00 WARSZTATY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

13.09 2013 - godz. 8.50 - 15.30 INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

20.09.2013 - GODZ 11.30 -18.30  INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

27.09.2013  - GODZ 13.00 - 19.00 WARSZTATY PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ W RODZINIE


***26.08.2013r.***

 

Złoczew, dnia 26.08.2013r.

 

 Znak: MGOPS.EFS.081.12.2013.

 

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na realizacje usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych:

 - fryzjersko - kosmetycznych dla 6 osób,

 - na  zakup okularów – szkieł i oprawek dla 3 osób,

Uczestniczek i Uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych fryzjersko  -  kosmetycznych w ilości  - 6  sztuk, - na  zakup okularów – szkieł i oprawek dla 3 osób, w formie papierowej o nominałach:  po 234 zł,  do zrealizowania w  mc. wrzesień - październik 2013r.

2. Vouchery stanowiące przedmiot niniejszego postępowania powinny być traktowane jako środek płatniczy.

3. Każdy voucher powinien zawierać:

-  informacje o współfinansowaniu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- logowanie zgodne z wytycznymi PO KL;

- nominał;

- termin realizacji do 31 października 2013r;

- adres lub adresy (dopuszczalne: Wieluń, Sieradz, Złoczew) oraz godziny, w których voucher można zrealizować;

 4. Wykonawca dostarczy vouchery (talony) na swój koszt bezpośrednio do siedziby MGOPS w Złoczewie  ul. Burzenińska 4/6.

 5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od  dnia prawidłowo dostarczonej faktury/ rachunku. 

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 Oferta powinna zawierać;

 1. Wypełniony formularz ofertowy z ofertę cenową  - załącznik nr 1.

2. Cennik wszystkich oferowanych usług fryzjersko – kosmetycznych oraz/ lub  szkieł z uwzględnieniem:

 1 osoba  - szkła dal  O.P. – sfera +4,5;        O.L.  – sfera +5,0  cylinder +1,0  oś 100

 2 osoba  - szkła bliż  O.P. – cylinder +0,5  oś 90;               O.L. cylinder +0,5  oś 90

 3 osoba  - szkła dal  O.P. – sfera +0,5;        O.L.  – sfera +0,75 cylinder -0,25 oś 176

 

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ  wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta),

 

 Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium, jakim będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty, to

1. cena vouchera.

2.Zakres oferowanych usług.

Termin realizacji dostawy:

 3 dni od dnia zawarcia umowy.

  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  4.09.2013 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew   lub e – mailem na adres: iskierkaotuchy.efs@gmail.com z dopiskiem „Oferta na zakup i dostarczenie voucherów, w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

  Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MOPS w Złoczewie lub na e- mail. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku rozeznania będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl   Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu  507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907,)

 

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

 

formularz ofertowy vouchery 2

 

 Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Złoczewie 

Aleksandra Kowalska

***

 

Złoczew, dnia 26.08.2013r.

 

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 10-2.13

 

                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 I.

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 II.  

 Wybrano wykonawcę:  SZKOŁA NAUKI JAZDY MACIEJ SZABLEWSKI  ul.Szkolna 14/29 98-270 Złoczew.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 


***

Złoczew, dnia 29.08.2013r.

 

Znak:   MGOPS.EFS.081. 11-2.13

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Uczestników  projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 I.

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych :

 Kurs dla opiekunek do dzieci i osób starszych- minimalna ilość godzin – 100,

 Kurs przedstawiciel handlowy –minimalna ilość godzin – 170

 Kurs minimum sanitarne- minimalna ilość godzin – 12,

 Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych -minimalna ilość godzin: 170

 Kurs operatora wózków jezdniowych– minimalna ilość godzin – 50,

 Kurs magazynier - minimalna ilość godzin – 150

dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 II.  

Wybrano wykonawcę:   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi ul. Łąkowa 4  90 -563 Łódź.  OKZ w Sieradzu.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

***

 

***4.09. 2013***

Złoczew, dnia 04.09.2013r.

 

Znak:   MGOPS.EFS .081. 12-2.13

 

                                  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych:

 - fryzjersko - kosmetycznych dla 6 osób,

 - na  zakup okularów – szkieł i oprawek dla 3 osób,

 Uczestniczek i Uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 I. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych:  - na  zakup okularów – szkieł i oprawek dla 3 osób, Uczestniczek i Uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 

 II. Wybrano wykonawcę:   „Pefrekt”  Piotr Kurp , 98 – 270 Złoczew, ul. Burzenińska 13 a. 

  Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,).

***5.09. 2013***

Złoczew, dnia 05.09.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS .081. 12-4.13

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych:

- fryzjersko - kosmetycznych dla 6 osób,

 - na  zakup okularów – szkieł i oprawek dla 3 osób,

 Uczestniczek i Uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług społecznych:

 -na  zakup usług fryzjersko - kosmetycznych dla 6 osób, Uczestniczek i Uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 

II. Wybrano wykonawcę:   Studio Relaks  Paweł Sobieraj , 98 – 200 Sieradz al. Grunwaldzka 1b

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2013 r.  Poz. 907) .

 

 ***

Wrzesień dla uczestników projektu "Iskierka otuchy" był bardzo pracowitym miesiącem.  Cała grupa brała udział w warsztatach uzależnien i przemocy w rodziniecam00950jpg [400x300]

 

3 osoby rozpoczeły kurs "Opiekun osób starszych i chorych",

pa030027jpg [400x300]

3 osoby skorzystały z indywidualnego wsparcia psychologicznego.

3 osoby zrealizowały vouchery na zakup okularów, z Zakładzie Optycznym  "Perfect" Piotr Kurp


20130924_140056jpg [400x300]

dsc05059jpg [400x300]

7 osób rozpoczeło realizacje kursu prawo jazdy "kat B".

***

Z dniem 1 października  Pani Beata rozpoczeła staż, zwiazany z kierunkiem przyszłego szkolania  - w Markecie Vobiano w Złoczewie.


cam01111jpg [400x300]

 

 

cam01112jpg [400x300]
 
 
***
 
22 października  9 Uczestników projektu rozpoczęło kurs "Sprzedawca z obsługą kas  fiskalnych", podczas których uczą sie miedzy innymi obsługi różnych typów kas fiskalnych. 
dsc_0050jpg [400x300]
 
dsc_0053jpg [400x300]
 
dsc_0052jpg [400x300]
 
dsc_0051jpg [400x300]
 

6 Uczestniczek skorzystało z usług i zabiegów fryzjersko - kosmetycznych w ramach realizacji voucherów  w  Studio Relaks  w Sieradzu. 


p1100258jpg [1920x2560]

 

 

p1100223jpg [400x300]

p1100224jpg [400x300]

p1100257jpg [1920x2560]

 

p1100255jpg [400x300]

 

***

5.12.2013r.

Niektórzy z uczestników kursu - prawo jazdy kat. "B" dzis zdawali egamizn wewnetrzny, a niektórzy podchodzą do egzaminu  teoretycznego.  Trzymamy kciuki.


dsc_0062jpg [400x300]

 
dsc_0068jpg [400x300]
 
dsc_0060jpg [400x300]
 
 
***
7.12.2013r.

Złoczew, dnia 7.12.2013r.

 Znak:   MGOPS.EFS.081.13.13

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU O WARTOŚCI poniżej 14 000 EURO.

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na realizacje przygotowaniu i dostarczeniu cateringu dla 35 osób – uczestników spotkania gwiazdkowego realizowanego w ramach projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe przygotowanie i dostarczenie cateringu dla 35  uczestników spotkania gwiazdkowego zaplanowanego na 20 grudnia br. Poczęstunek podany zostanie  w  formie „szwedzkiego stołu”, na zastawie stołowej. Usługa  obejmuje przygotowanie sali oraz posprzątanie sali po zakończeniu poczęstunku

2. Catering powinien składać się z  napoju, ciasta i przekąski typowych dla Świąt Bożego Narodzenia

3.Wykonawca przygotuje salę do realizacji zamówienia /ustawienie, nakrycie obrusami

stołów, dekoracja stołów/przed realizacją usługi.

4. Wykonawca zapewni obrusy, serwetki i oraz naczynia i sztućce  niezbędne do wykonania zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania sali po zakończeniu spotkania.

6. Termin  realizacji zamówienia –  20 grudnia 2013r.  godz. 12.00   Czas trwania spotkania  2 godziny.

7. Miejsce wykonania usługi Urząd Miejski w Złoczewie  ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew.

8. Szczegóły dotyczące realizacji usługi zostaną  ustalone  przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed datą realizacji usługi.

9. Dostawa cateringu, przygotowanie sali i stołów i sprzątanie sali  po poczęstunku  odbywać się będzie na koszt  Wykonawcy, 

10. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia 

11. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się  na podstawie złożonej faktury w terminie 3 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury. 

 

       Sposób przygotowania oferty

Oferta cenowa  powinna uwzględniać koszt serwowanych potraw, ich dostarczenie oraz przygotowania sali. Kryterium, jakim będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty, to cena za usługę.

W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć niezbędne  dokumenty.

 

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  16.12.2013 r., do godziny 10:30 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew   lub e – mailem na adres: iskierkaotuchy.efs@gmail.com z dopiskiem „Oferta na realizację jednorazowej usługi cateringowej w ramach projektu  „Iskierka otuchy”.

 

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MGOPS w Złoczewie lub na e- mail. Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku rozeznania będzie umieszczona w zakładce projektu na stronie internetowej www.zloczew.pl

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u  koordynatora projektu

 507 216 834 lub kierownika MGOPS  tel. 043 820 24 56  lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cenowe rozeznanie rynku realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. z  9.08.2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907)

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.


***

17.12.2013r.

Złoczew, dn. 16.12.2013r.

Znak:   MGOPS.EFS .081. 13-2.13

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

w zakresie przygotowaniu i dostarczeniu cateringu dla 35 osób – uczestników spotkania gwiazdkowego realizowanego w ramach projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1.W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego  rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta na realizacje usługi cateringowej.

 2.  Wybrano wykonawcę: Firma Cateringowa   „Finezja”  Beata Kwiatosińska  - Niemierzyn.

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).


***

20.12.2013

W dniu dzisiejszym  uroczyście zakończylismy  realizację projektu w roku 2013. Dyplomy potwierdzające udział w projekcie uzyskało 9 uczestników. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń  świątecznych, do podsumowań i wspomnień. Dla najmłodszych, którzy towarzyszyli swoim mamom przygotowano świąteczne paczki.

 
dsc06976jpg [400x300]
 
dsc06963jpg [400x300]
 
dsc06942jpg [2072x3104]
 
3dsc06930jpg [2072x3104]

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

Uczestnikom projektu

chcielibysmy życzyć  szczęścia, zdrowia 

i wielu powodow do radości,

oraz wiary w to, że niemożliwe staje się możliwe, 

jeśli sami tego chcemy.

Niech nadchodzący rok przyniesie Wam szansę

na rozwój zawodowy,

i sprzyja osiąganiu sukcesów. 

Powodzenia!!

ps. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Opiekunki naszego projektu z WUP w Łodzi- Pani Joanny, za  ogromną pomoc w realizacji projektu i cierpliwość.


HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH:

 

 miejsce: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu. Plac Wojewódzki 3.

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I CHORYCH  - rozpoczęcie : 6.09.2013 godz. 9.00 

Harmonogram:9 - 13.09; 16 - 20. 09; 23 - 27.09; 30.09; 1-4.10; 7-10.10.

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH  - rozpoczęcie:  22.10. 2013  godz. 14.00

WARSZTATY SAMOOBRONY - 16 i 19. 12 2013r.  godz. 10.00  

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  - 20.12.2013  GODZ. 12.00

 

Red. KMS


Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

775021 Odwiedzin
Powrót do góry