ciag_z_wup_kolorjpg [982x167]

Człowiek - najlepsza inwestycja
 

Informujemy,  że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

powrócił w 2012 r do realizacji projektu systemowego pod nazwą:

 

„Iskierka otuchy"

współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", 

Poddziałanie 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie 
98 - 270 Złoczew ul. Burzenińska 4  
tel. 43 820 24 56, 507 216 834,       e-mail:iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 

OGŁOSZENIE:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje Wykonawców działań zaplanowanych w ramach projektu systemowego „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym prowadzi cenowe rozeznanie rynku i prosi o składanie ofert na realizację:

 -  30 godz. warsztatów doradztwa zawodowego

 -  30 godz. warsztatów umiejętności psychospołecznych

 -  30 godz. konsultacji psychologicznych

 -  30 godz. warsztatów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 -  30 godz. warsztatów zarządzania budżetem domowym


Ofert na  asystenta rodzinnego.                                                

Rozeznanie rynku, będzie podstawą do wyboru wykonawców działań realizowanych w ramach projektu, jesli zostanie zawarta umowa na realizację projektu z instytucją wdrażającą.

Do realizacji zadań nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).


Złoczew dn. 7.03.2012r.

 Znak:

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

1.Prowadzący rozeznanie:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złoczewie zaprasza do składania ofert.

2.Przedmiot rozeznania:

Przedmiotem cenowego rozeznania rynku  jest organizacja i przeprowadzenie zajęć podnoszących kwalifikacje i umiejętności przydatne na otwartym rynku pracy, organizowanych przez MGOPS w Złoczewie w ramach projektu systemowego „Iskierka otuchy” –współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wielkość i zakres zamówienia:

przeprowadzenie następujących warsztatów i konsultacji:

-  30 godz. warsztatów doradztwa zawodowego

 -  30 godz. warsztatów umiejętności psychospołecznych

 -  30 godz. konsultacji psychologicznych

 -  30 godz. warsztatów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 -  30 godz. warsztatów zarządzania budżetem domowym

Miejsce przeprowadzenia:  Złoczew,

Zaproponowana cena brutto za godzinę powinna uwzględniać  m. in. koszty dojazdów wykonawcy na miejsce konsultacji, warsztatów itp oraz  koszty przygotowania materiałów

3.Wykonawca powinien posiadać stosowne kwalifikacje, wykształcenie wyższe, doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, dodatkowo doświadczenia w pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego, pomocy społecznej.

W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

4.Wykonanie w okresie marzec – grudzień 2012

5.Miejsce i termin składania ofert:  

na adres mailowy:iskierkaotuchy.efs@gmail.com

osobiście w siedzibie MGOPS w Złoczewie  ul. Burzenińska 4,  98 – 270  Złoczew

do dnia 21 marca  2012r. do godziny 15.00

6.Warunki płatności: za wykonaną usługę nastąpi na konto wskazane przez Wykonawcę po wykonaniu usługi i  po dostarczeniu  Zamawiającemu  rachunku, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej jednak niż w ciągu 7 dni po wpłynięciu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na konto Zleceniodawcy środków transzy dotacji rozwojowej na realizację projektu.

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Katarzyna Sufleta 507 216 834, 

  Kierownik MGOPS  Aleksandra Kowalska  43 820 24 56

10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 **************************************************************

Złoczew, dnia 07.03.2012r.

 

Znak:

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia oferty na:

asystenta rodzinnego dla uczestników projektu systemowego „Iskierka otuchy”

w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego,

- umowa zlecenie na 10 mc.

- ilość godzin 32 zegarowe./mc  opieka nad 4 rodzinami – uczestniczącymi w projekcie

Zakres obowiązków: pomoc w problemach życia rodzinnego, nauka samodzielności, motywowanie do rozwoju, podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie działań interwencyjnych, i zaradczych, pomoc przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi, okresowa ocena sytuacji w rodzinie.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Osoba aplikująca o to zlecenie: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza stosownym oświadczeniem.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy : prowadzenie karty indywidualnej uczestnika projektu .

Wszelkich informacji związanych z ogłoszeniem udziela Pani:   

Aleksandra Kowalska  43 820 24 56

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie , ul. Burzenińska 4 lub przesłać na e-mail: iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 w terminie do 21.03.2012r. do godz. 15.30

                                                        Kierownik MGOPS 

                                                      Aleksandra Kowalska

 

***************************************************************

   Złoczew, 26.03.2012r.

   Znak:  PS.EFS – 8190.6.12

          

                                             INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

na realizację zadań nie podlegających zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm), polegających na przeprowadzeniu:

-  30 godz. warsztatów doradztwa zawodowego

 -  30 godz. warsztatów umiejętności psychospołecznych

 -  30 godz. konsultacji psychologicznych

 -  30 godz. warsztatów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 -  - 5 godz. warsztatów zarządzania budżetem domowym

w ramach  projektu systemowego  „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W odpowiedzi na cenowe rozeznanie rynku  wpłynęło 6 ofert, z czego wszystkie  spełniają wymagania dotyczące posiadanych  kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia .

2.  Wybrano wykonawców z najniższą ceną:

 w zakresie  realizacji :

 

* 5 godz. warsztatów zarządzania budżetem domowym  

           - Pana Krzysztofa Smolnika,   Chojne.

*30 godz. warsztatów doradztwa zawodowego

  30 godz. warsztatów umiejętności psychospołecznych

  30 godz. konsultacji psychologicznych

  30 godz. warsztatów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 -  Centrum „Progres”

    ul.  11 Listopada   41    

     95-040  Koluszki

 

 ***************************************************************

   Złoczew, 26.03.2012r.

     Znak:  PS.EFS – 8190.7.12

    

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na  stanowisko asystenta rodzinnego

w ramach  projektu systemowego  „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  kwalifikacji i wykształcenia .

2.  Wybrano wykonawcę:    Panią Katarzynę Kowalczyk,  gm. Złoczew.

 

Zadania nie podlegającego zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

*******************************************************************

Z przyjemnością  informujemy, że został podpisany aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie  realizacji projektu systemowego "Iskierka otuchy".

5dsc00614jpg [2072x3104]

***************************************************************

8.05.2012 r.

OGŁOSZENIE  

Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  – realizator projektu „Iskierka otuchy”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach procedury rozeznania rynku  

zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi prawnej  - konsultacji   

w wymiarze  16 godzin w okresie  maj – grudzień 2012.

Termin składania ofert upływa  15.05.2012 r.  o godz. 15.30

Ofertę wg wzoru podanego w załączeniu wraz z CV lub z opisem doświadczenia osoby bezpośrednio realizującej usługę należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: iskierkaotuchy.efs@gmail.com w biurze projektu wpisując w tytule  wiadomości „oferta -konsultacje  prawne”,  lub w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „oferta - konsultacje prawne” w Biurze projektu:  MGOPS w Złoczewie,  przy Ul. Burzenińskiej 4  (sekretariat).

 

Szczegółowy zakres wymagań:

pomoc prawna w zakresie prawa polskiego,  dyrektyw prawa unijnego odnoszących się do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym bieżące doradztwo i konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, formułowanie projektów umów, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, rozstrzyganie kwestii problemowych dotyczących  beneficjentów projektu

kwalifikacje i doświadczenie osoby bezpośrednio świadczącej usługę: - wiedza i umiejętności z zakresu tworzenia dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- znajomość: przepisów dotyczących  pomocy społecznej, znajomość dokumentów i wytycznych  dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

 - mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W celu zapewnienia porównywalności ofert, realizator projektu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Realizator  zastrzega sobie również prawo negocjacji warunków po wyborze oferty.


Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Informacji udziela  Katarzyna Sufleta , tel.  507 216 834   e – mail. iskierkaotuchy.efs@gmail.com

 

                                                                              Kierownik MGOPS w Złoczewie

                                                                                   Aleksandra Kowalska

  Do pobrania: wzór oferty

************************************************************************

Złoczew, dn. 16.05. 2012 r.

Znak:  PS.EFS – 8190.8.12

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na świadczenia usługi prawnej – konsultacji  w zakresie realizacji  projektu systemowego  „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  kwalifikacji i wykształcenia .

2.  Wybrano wykonawcę:    Kancelaria Radcy Prawnego  Radosław Karczmar  -  Wieluń.

Zadania nie podlegającego zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).


***********************************************************************

1.06. 2012 r.

Zakończono proces rekrutacji uczestników projektu. Podpisano pierwsze umowy z wykonawcami  i ustalono terminy pierwszych zajęć.  Słowem  ruszamy pełną parą.

 

***************************************************************

11.06. 2012

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - CZERWIEC
14.06  godz. 9.00  /pałac/ -  warsztaty profilaktyka uzależnień 

20.06. godz. 9.00  /MOK ul. Szeroka/ - warsztaty z doradcą zawodowym 

21.06   godz. 9.00  /MOK ul. Szeroka/ - warsztaty profilaktyka uzależnień 

27.06  godz. 15.00  /MOK ul. Szeroka/ - warsztaty zarządzania budżetem domowym

28.06  godz. 9.00  /MOK ul. Szeroka/  warsztaty umiejętności psychospołecznych 

*************************************************************

14.06 2012

W dniu dzisiejszym zrealizowano pierwsze warsztaty w ramach projektu. Dla uczestników było to pierwsze wspólne spotkanie. Jak wynika z opinii prowadzącej i samych uczestników  bardzo owocne i pozytywne, choc jego tematyka nie należała do łatwych.

dsc00732jpg [400x300]

*************************************************************

23.06. 2012

W minionym tygodniu - Uczestnicy projektu - spotkali się z doradcą zawodowym, która m.in. pomagała im okreslić predyspozycje zawodowe.  Zrealizowali też kolejne warsztaty z profilaktyki uzależnień.  Tydzien ten przyniósł też niespodziankę w postaci - dodatkowego uczestnika, którego przyjęcie do projektu było możliwe dzięki powstałym oszczędnościom. 

dsc00766jpg [400x300]

dsc00769jpg [400x300]

dsc00771jpg [400x300]

****************************************************************

25.06.2012

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LIPIEC    

Warsztaty doradztwa zawodowego    (sala MOK ul. Szeroka 17)

 

 12.07 godz. 9.00-15.45

 

19.07 godz. 9.00-15.00

 

25.07 godz. 9.00-15.00

 

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień (sala MOK ul. Szeroka 17)  

 

23.07 godz. 9.00-15.00

26.07 godz. 9.00-15.00

 

Indywidualne konsultacje z psychologiem (sala MOK ul. Szeroka 17

 (5 godz. dydakt./os., łącznie 35 godz. dydakt.)

 

 03.07 godz. 9.00-14.15 (3 os. Po 2 godz. dydakt. + 1 os. 1 godz. dydakt.)

10.07 godz. 9.00-13.30 (3 os. Po 2 godz. dydakt.)

11.07 godz. 9.00-15.00 (6 os. Po 1 godz. dydakt.+ 1 os. 2 godz.dydakt.)

*****************************************************

28.06.2012 

Rozeznanie rynku – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B.

 W związku z realizacją zadań, bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm), polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu:kursu prawa jazdy kat. B, w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie w/w usługi.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 

Przedmiotem rozeznania jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla  2 uczestników projektu- kursu prawa jazdy kat. B, w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm).

Zastrzegamy, że liczba uczestników kursu może ulec zmianie.

 

Usługa obejmuje:

1/ wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,

2/ ustalenie terminu oraz opłacenie kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

3/ koszty wynajmu sali wykładowej,  

4/ koszty wynajmu placu manewrowego,

5/ koszty eksploatacji samochodów

6/ przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy zapewnienie  każdemu uczestnikowi kursu niezbędnych materiałów dydaktycznych.

7/ ustalenie i opłatę - dla osób, które zakończyły program oraz zdały egzamin wewnętrzny -pierwszego egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców,

8/ ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu,

9/ wydanie zaświadczeń po ukończonym szkoleniu.

 

Wymagania

1/ Prowadzenie kursu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, a w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin.

2/ Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia kursu metodą e-learning.

3/ Prowadzenie dokumentację zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).  Przedłożenie kopii dokumentów oraz list obecności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie.  Zamieszczania na materiałach dydaktycznych oraz, listach obecności i innych dokumentach logotypów i  informacji o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kurs prawa jazdy był współfinansowany. Wymagana jest archiwizacja wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;

4/ Prowadzenie list obecności uczestników kursu na zajęciach ,których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.

5/ Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursu, w tym ubezpieczenie każdego uczestnika z tytułu NNW.

6/Przekazanie uczestnikom kursu niezbędnych informacji o współfinansowaniu kursu  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczenie w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, informacji.

7/ Ochrona danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

8/ Dostarczenia  materiałów zdjęciowych z realizowanych kursów.

Termin realizacji usługi

 • od lipca 2012r.  najpóźniej  do 20 grudnia 2012r,
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne powinny być dostosowane do warunków czasowych poszczególnych uczestników kursu , 

Dopuszczamy możliwość dołączenia uczestników projektu „Iskierka otuchy” do innych grup realizujących tożsame kursy.

Miejsce realizacji usługi:  Zajęcia w ramach kursów muszą odbywać się na terenie Złoczew – Sieradz, względnie  Wieluń – Złoczew- Sieradz.

Oferta powinna zawierać:  ofertę cenową

Ofertę należy  przesłać do dnia: 6.07.2012 r. do godz. 12.00

 • mailowo na adres iskierkaotuchy.efs@gmail.com
 • faksem 43 820 24 56
 • pocztą na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złoczewie                          
 • ul. Burzenińska 4 98 – 270 Złoczew
 • doręczyć osobiście do siedziby MGOPS w Złoczewie.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyna Sufleta – koordynatorem projektu tel. 507 216 834.

 

Złoczew, dnia 28.06.2012 r.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Aleksandra Kowalska. 

 

****************************************************************

 28.06. 2012

Za nami kolejne warsztaty w ramach projektu. Zarówno warsztaty "Zarządzania budzetem domowym" jak i "umiejętnosci psychospolecznych" odbyły się po raz pierwszy. W środę Uczestnicy poznawali tajniki gospodarowania budżetem. Triki i zasady, pozwalające uzuskac oszczędności w finansach, którymi dysponujemy.  W czwartek natomiast uczyli sie czym jest poprawna i czytelna komunikacja. czym jest asertywnośc oraz  jak powstaja konfilkty i jak im zapobiegać. 

dsc01318jpg [400x300]

 
dsc01323jpg [400x300]
 
dsc01324jpg [400x300]

 

*************************************************************** 

3.07. 2012

Dla Uczestników projektu rozpoczął się cykl indywidualnych konsultacji z psychologiem - Panią Dorotą. Z dzisiejszego spotkania skorzystało 4 uczestników projektu.

dsc01326jpg [400x300]

dsc01333jpg [400x300]

**************************************************************

   Złoczew,   09.07.2012r.

   Znak:  PS.EFS – 8190.10 .12

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób, w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm)

w ramach  projektu systemowego  „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  kwalifikacji i doświadczenia .

2.  Wybrano wykonawcę:  Szkoła Nauki Jazdy   - Maciej Szablewski   - Złoczew  . 

Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 

 **************************************************************

12.07.2012

Miesiąc lipiec to dla uczestników projektu czas bardzo intensywnych zajęć. Dotychczasowe obowiązki rodzinne i domowe musza pogodzić z obowiazkiem udziału w warsztatach i konsultacjach. Wymaga to dużej mobilizacji i sprawnej organizacji dnia. Ten swoisty "test" napewno przyniesie rezultaty, kiedy przed uczestnikami pojawią się propozycje pracy. Tymczasem, na warsztatach z doradcą zawodowym uczą sie jakie kroki podejmować w celu znalezienia pracy, natomiast na konsultacjach z psychologiem pracuja nad osobistymi problemami, niepokojami i blokadami. A w przerwach integrują się, zaciesniają znajomość, wspieraja się, a to równie ważne co udział w zajęciach.

dsc01601jpg [400x300] 

 
dsc01607jpg [400x300]
 
 
dsc01608jpg [400x300]
 
 
dsc01613jpg [400x300]
 
dsc01619jpg [400x300]

**************************************************

17.07.2012

Rozeznanie rynku – zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjer, kosmetyczka.

W związku z realizacją zadań bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm), polegających na zakupie i dostarczeniu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjer, kosmetyczka, w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 Przedmiotem rozeznania jest zakup i dostarczenie do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjer, kosmetyczka w ilości  - 6  talony w formie papierowej o nominałach:  po 100 zł ( do zrealizowania w  sierpniu 2012 r.).

 

Zamawiający wymaga aby vouchery (talony) stanowiące przedmiot niniejszego postępowania były środkiem płatniczym. Vouchery powinny zawierać informacje o współfinansowaniu przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logowanie zgodne z wytycznymi PO KL. Wykonawca dostarczy vouchery (talony) na swój koszt bezpośrednio do siedziby MGOPS w Złoczewie  ul. Burzenińska 4/6.

 

 Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w  Biurze projektu  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 lub telefonicznie: Osoba do kontaktu Katarzyna Sufleta   507 – 216 – 834.

Termin realizacji:

Termin realizacji:  5 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin wykorzystania voucherów do dnia 31.08.2012

Miejsce realizacji:  Zamawiający wymaga aby vouchery (talony) były realizowane na terenie Gminy Złoczew.

 

Oferta powinna zawierać:  

1)  wypełniony formularz ofertowy z ofertę cenową  - załącznik nr 1.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ  wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta),

  

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożoną przez Oferenta, spełniającego wyżej określone wymagania

 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy  przesłać do dnia:    27.07.2012 r.   do godz. 12.00

 • mailowo na adres iskierkaotuchy.efs@gmail.com
 • pocztą na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złoczewie                          
 • ul. Burzenińska 4 98 – 270 Złoczew
 • doręczyć osobiście do siedziby MGOPS w Złoczewie

z dopiskiem: ogłoszenie na zakup i dostawę voucherów (talonów).

Złoczew, dnia 17.07.2012 r.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Kowalska. 

druk oferty vouchery


*************************************************

27.07. 2012r.

W minnionym tygodniu uczestnicy projektu zakończylu udział w warsztatach z doradcą zawodowym i warsztatach profilaktyki uzaleznień i przemocy w rodzinie. Jak sami przyznali bedzie brakowac im zajęć z Paniami Kasia i Ulą. Zwierzyli sie, też że nie spodziewali się, że warsztaty, w których brali udział tak bardzo wpłyną na ich życie, świadomość swoich potrzeb.  Jak przyznała Pani Ula - grupa jest ze soba dobrze zintegrowana, a jej uczestnicy stanowią  dla siebie nawzajem wsparcie. Liczymy na to, że mimo zakończenia warsztatów, to się nie zmieni.

dsc01744jpg [400x300]

 
dsc01747jpg [400x300]

 

dsc01750jpg [400x300]
 
 
dsc01746jpg [400x300]
 
*********************************************************** 

Złoczew,   30.07.2012r.

 Znak:  PS.EFS – 8190.11.12                                     

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

zakupu i dostawy  do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie  6 voucherów (talonów) na samodzielny zakup usług: fryzjer, kosmetyczka, dla uczestniczek realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach  projektu systemowego  „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęły 2  oferty spełniające wskazane w ogłoszeniu wymagania.

 Biorąc pod uwagę kryterium ceny, wybrano wykonawcę: 

Salon kosmetyczno – fryzjerski  KLEOPATRA   Anna Gonera, Złoczew.

Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm). 

 **************************************************************************************

2.08. 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia ofert:

szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu „Iskierka otuchy”.

Zakres  informacji: rodzaj szkolenia, liczba godzin, cena brutto uwzględniająca posiłek, forma egzaminu, zakres uprawnień nabytych po ukończeniu szkolenia, planowany termin rozpoczecia zajęć.

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia sierpień – grudzień 2012 r.

Zastrzegamy, że szkolenia z uwagi na dostępność dojazdu mogą odbywać się w Sieradzu, Złoczewie bądź Wieluniu.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ul. Burzenińska 4/6 , 98-270 Złoczew,

Katarzyna Sufleta  507 216 834

4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena za poszczególne szkolenie dające porównywalne kwalifikacje.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że wyboru ofert dokona po konsultacji z uczestnikami projektu.

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- prowadzą działalność z zakresu zamówienia i posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych;

 - posiadają udokumentowane referencje dotyczące realizacji podobnych zamówień

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe dotyczące  szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu „Iskierka otuchy”.

7. Od oferentów,  których  oferty spełnia w/w kryteria będzie wymagane  złożenie:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
- szczegółowy pogram wraz z harmonogramem zajęć,
- lista osób prowadzących szkolenia wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji

 8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2012 r., do godziny 15:00 w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie.

 9. Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

 

*****************************************************************
12.08.2012
 
Pierwsze uczestniczki projektu, już skorzystały w usług fryzjersko - kosmetycznych. Zmiana wyglądu, zmiany w nastawieniu,  zmiany w życiu. Oby tak dalej!

dsc09368jpg [400x300]

dsc09371jpg [400x300]

*******************************************************************************
3.08. 2012.
 
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ SIERPIEŃ 

 

Indywidualne konsultacje z psychologiem(sala MOK ul. Szeroka 17)
(5 godz. dydakt./os., łącznie 35 godz. dydakt.)

28.08 godz. 9.00-14.15 (3 os. Po 2 godz. dydakt. + 1 os. 1 godz. dydakt.)

29.08 godz. 9.00-14.15 (4 os. Po 1 godz. dydakt. + 1 os. - 3 godz.)

 

KURS PRAWO JAZDY KAT "B". 

pierwsze zajęcia: środa  22.08. 2012   - godz. 16.30   - parter  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

***************************************************************
16.08.2012

                                                                        Złoczew,   16.08.2012r.

                                                                                                                Znak:  PS.EFS – 8190.12.12

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  uprawnień  i doświadczenia .

 2.  Wybrano wykonawcę:  Zakładu Doskonalenia Zawodowego 90 – 563 Łódź, ul. Łąkowa 4

Ośrodek Kształcenia Zawodowego 98 – 200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 .

Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 **********************************************************************************

21.08. 2012

Oto kolejne metamorfozy uczestniczek projektu, którym poodały sie wykorzystując vouchery na usługi kosmetyczno - fryzjerskie:

Agnieszka: dsc09373jpg [400x300]  dsc09376jpg [400x300]

druga Agnieszka  dsc09379jpg [400x300]   dsc09382jpg [400x300]

Aneta dsc09384jpg [400x300]

dsc09386jpg [400x300]

************************************************************

 29.08. 2012

2 uczestników projektu  - Aneta i Krzysiek  rozpoczęli  kurs Prawo Jazdy kat. B

dsc09389jpg [400x300]

Zakończyly sie indywidualne konsultacje z psychologiem. 

dsc09394jpg [400x300]
******************************************************************
11.09. 2012 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji,  Działanie 7.1” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia ofert:  dotyczących nadania ogłoszenia prasowego.

Wartość zamówienia nie przekracza wartości 14 000 euro.

I.                     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest nadanie ogłoszenia w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym /powiat sieradzki / w wymiarze 85mmx81mm, str. redakcyjne,  czarno-białe , informującego o realizacji projektu systemowego „Iskierka otuchy”.

 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

 II.                  TERMIN REALIZACJI OGŁOSZENIA : 17-30 września  2012 r.

 III.                MIEJSCE, TERMIN I SPOŚÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  ul. Burzenińska 4   98 – 270 Złoczew  osobiście, pocztą na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres iskierka otuchy.efs@gmail.com

2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 19 września  2012 roku do godz. 10.30

3. Oferty składane osobiście lub drogą pocztową należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na ogłoszenie w prasie - promocja projektu systemowego ”Iskierka otuchy”.

 IV.                OPIS I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy przygotować  z uwzględnieniem  wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .

 

2. Do oferty należy dołączyć:

a) Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

b) Kserokopię (skan)  poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy .

b) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane

V . OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

Cena 100 %

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Osobą  uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 Koordynator Projektu – Katarzyna Sufleta  507 216 834

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

 1. Informacja o dokonanym wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej  www.zloczew.pl  w zakładce projektu. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie .

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający określi termin zamieszczenia ogłoszenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”.

3. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

5. Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złoczewie 
Aleksandra Kowalska.

 *************************************************************

12.09. 2012r.

HARMONGRAM ZAJĘĆ WRZESIEŃ

warsztaty umiejętności psychospołecznych  (sala MOK ul. Szeroka 17)
19.09   godz.  9.00 - 15.45
26.09   godz.  9.00 - 15.45
 
Harmonogram szkoleń zawodowych: 
  Ośrodek Ksztalcenia Zawodowego   Zakład Doskonalenia Zawodowego   Sieradz  pl. Wojewódzki 3 
 
- kurs  "Opiekun osób starszych i chorych" -   początek  17.09. 2012   godz. 15.00  planowane zakończenie 31.10 2012 
- kurs  "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych"  - początek  26.09. 2012  godz. 12.30 planowane zakończenie  - 12.11.2012
-  kurs  "Obsługa kas fiskalnych"    będzie realizowany w dniach 28.09   1.10 i 5.10 od godz. 8.00
 - kurs "Palacz kotłów Centralnego ogrzewania bedzie realizowany w dniach: 28.09 od godz. 16.00 ,  02.10, 5.10, 9.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10  

********************************************************

21.09. 2012

W środę 19 września odbyły sie kolejne warsztaty umiejętności psychospołecznych.

dsc09693jpg [400x300]

*********************************************************

22.09. 2012

Złoczew,   21.09.2012 r.

Znak:  PS.EFS – 8190.14.12

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Usługi polegającej  na nadaniu ogłoszenia w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym /powiat sieradzki / strony redakcyjne,  czarno-białe, informującego o realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie projektu systemowego „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowego rozeznania rynku  wpłynęła  1  oferta spełniająca  wskazane w ogłoszeniu wymagania.

 

Wybrano wykonawcę:  Polskapresse.  Sp. z o'o' oddział Biuro  Reklamy  w Warszawie  z siedzibą w Warszawie  ul. Domaniewska  41, 02-672  Warszawa,  Filia Łódź, ul. ks. Skorupki   17l19,    90-532  Łódź

 Zgodnie z ofertą ogłoszenie ukaże się w dn.  28.09. 2012  w tytule prasowym  Nad Wartą Weekend .

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 ***********************************************

28.09. 2012

cam00117jpg [400x300]

Przedostatnie warsztaty umiejętności psychospołecznych, były okazją do spotkania sie uczestników, którzy w ostatnim czasie mają bardzo napięty harmonogram zajęć. Część rozpoczeła już kursy dające nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, dwoje uczestników nabiera praktycznych umiejętności za kierownicą samochodu. 

**************************************************

2.10.2012

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK 

warsztaty umiejętności  psychospołecznych  (sala MOK ul. Szeroka 17)

 03.10   godz.  9.00 - 15.00

SZKOLENIA ZAWODOWE - realizowane przez OKZ  ZDZ w Sieradzu
 - kurs "Przedstawiciel handlowy" poczatek: 8.10. 2012 godz. 8.00  planowane zakończenie 10.12. 2012

 - kurs "Minimum sanitarne" - będzie realizowany w dniach: 11.10, 18.10, 25.10  godz. 12.00

  realizowane przez  OMNIA  Aleksandra Chrząszcz   - Łodź 

 - kurs "Tatuaż i piercing" - bedzie realizowany w dniach  22 - 27.10

*****************************************************

8.10.2012

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia ofert:  na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów tatuażu artystycznego, tatuażu brokatowego, tatuażu henną, kurs przekłuwania ciała, kurs przekłuwania uszu,  zakończonych certyfikatem beneficjentów projektu „Iskierka otuchy”.

 

Zakres  informacji: rodzaj kursu, zakres tematyczny, liczba godzin, cena brutto uwzględniająca kosmetyki i narzędzia oraz materiały dydaktyczne,  rodzaj uprawnień nabytych po ukończeniu kursu, planowany termin rozpoczęcia zajęć

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia październik – grudzień 2012 r.

Zastrzegamy, że szkolenia z uwagi na dostępność dojazdu mogą odbywać się na terenie województwa łódzkiego w kierunku Sieradz, Wieluń, Zduńska Wola, Łask, Pabianice, Łódź.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ul. Burzenińska 4/6 , 98-270 Złoczew,

Katarzyna Sufleta  507 216 834

4. Kryteria wyboru ofert:  - 80 pkt cena za poszczególne szkolenie,

 - do 20 pkt. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za 1 projekt – 1 pkt., za 2 – 2 pkt. za 3 projekty – 3 pkt. za 4 projekty – 4 pkt.  za 5 i więcej projektów – 10 pkt.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, możliwość  wyboru części z przedstawionych kursów lub odstąpienia od realizacji zlecenia  przed podpisaniem umowy.

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru firm  (kopia);

 - referencje dotyczące realizacji podobnych zleceń (kopia).

6. Ofertę należy złożyć na załączonym druku do zapytania ofertowego - zał. Nr 1

W zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew lub  na e – mail: iskierkaotuchy.efs@ gmail.com  z dopiskiem „Oferta na kurs tatuażu i piercingu”.

7. Od oferentów,  których  oferta spełni w/w kryteria będzie wymagane  złożenie:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


- szczegółowy pogram kursu wraz z harmonogramem zajęć,
- lista osób prowadzących kurs wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji.

 8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15. 10. 2012 r., do godziny 11:00

 9. Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

druk oferty tatuaż i piercing.

*****************************************************************************************

                                                                                                                      Złoczew,   16.10..2012r.

                                                                                                   Znak:  PS.EFS – 8190.26.12

 

                                                      INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów tatuażu artystycznego, tatuażu brokatowego, tatuażu henną, kursu przekłuwania ciała, kursu przekłuwania uszu dla beneficjentów projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, w ramach  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  uprawnień .

 2.  Wybrano wykonawcę:  OMNIA  Aleksandra Chrząszcz   adres:  90 – 718  Łódź   ul. 1 Maja 28/22.

 

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

***************************************************************

29.10. 2012

 W październiku zakonczyła się realizacja kursów: " Obsługa kas fiskalnych", "Minimum sanitarne",

img_0108jpg [400x300]

img_0113jpg [400x300]

"Palacz kotłów CO",

img_0121jpg [400x300]

"Opiekun osób starszych i chorych"

"Kurs tatuażu i piercingu".

 dscn6616jpg [400x300]

dscn6637jpg [400x300]

**************************************************************** 

 6.11.2012

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie   zaprasza do złożenia oferty

 na wykonanie  jednorazowej usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu uczestnikom projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowej usługi transportowej polegającej na zapewnieniu przewozu osób uczestniczących w projekcie „Iskierka otuchy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Usługa obejmuje przewóz na trasie  Złoczew  - Łódź, Łódź  - Złoczew  wraz z postojem.

 1. Rozeznanie cenowe dotyczy przewozu 7 uczestników projektu „Iskierka otuchy”  i ich otoczenia. Łącznie 27 osób. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób oraz zmiany trasy przejazdu w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwi lą wszczęcia niniejszego rozeznania, z uwagi na nieprzewidziane przypadki losowe.
 1. Zamówienie będzie realizowane w miesiącu listopadzie 2012r.
  Dokładny termin realizacji usługi zostanie uzgodniony z wyłonionym wykonawcą, na co najmniej 7 dni przed realizacją usługi.
 1. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: ubezpieczenie busa/autokaru i pasażerów, postoje, zapewnienie innego pojazdu o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu oraz wszystkie inne koszty związane z należytym utrzymaniem pojazdu.
 1. Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób w busie/autokarze, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy w czasie przebywania ludzi w busie/autokarze oraz w czasie trwania umowy dbać o czystość i porządek w busie/autokarze.
 1. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 1. Wykonawca ponosi calkowitą odpowiedzialności za ewentualną szkodę wyrządzoną przez podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 1. Kryterium oceny ofert

100 % - najniższa cena.

Wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną  (jeżeli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferta cenowa powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopi posiadanego ubezpieczenia

- wykazu oferowanego sprzętu

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13. 11. 2012 r., do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie  na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew lub  na e – mail: iskierkaotuchy.efs@ gmail.com  z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu „Iskierka otuchy””.
 2. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u koordynatora projektu – Katarzyny Sufleta  507 216 834 lub e-mailem: iskierkaotuchy.efs@gmail.com
 1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1.  Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

formularz ofertowy - przewóz usługa transportowa

******************************************************************************************

 

9.11.2012

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  LISTOPAD:

 SZKOLENIA ZAWODOWE - realizowane przez OKZ  ZDZ w Sieradzu

  - "Kurs kosmetyczny - paznokcie - żel i akryl" poczatek: 14.11. 2012 godz. 10.00  planowane zakończenie 30.11. 2012

 - Wyjazd do Cinema City  w Łodzi  - 28.11.2012  

*********************************************************************************************

14.11.2012

                                                                                                       Złoczew,   13.11.2012r.

                                                                                                   Znak:  PS.EFS – 8190.30.12

                           INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

jednorazowej usługi transportowej polegającej na zapewnieniu przewozu osób uczestniczących w projekcie systemowym „Iskierka otuchy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Usługa obejmuje przewóz na trasie  Złoczew  - Łódź, Łódź  - Złoczew  wraz z postojem.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania dotyczące posiadanych  uprawnień .

 2.  Wybrano wykonawcę: 

 Przewóz Osób  - Krzysztof Matławski, ul. Kilińskiego 33/1   98 – 270  Złoczew

 Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 *******************************************************************

15.11.2012

Zapytanie ofertowe

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie  zaprasza do złożenia ofert: na wykonanie badań medycyny pracy i sanitarno - epidemiologicznych  dla  uczestników projektu „Iskierka otuchy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie
98-270 Złoczew,  ul. Burzenińska 4

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy i sanitarno epidemiologicznych dla uczestników projektu „Iskierka otuchy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, właściwych ze względu na wymagania  wynikające z charakterystyki  ukończonego kursu zawodowego.

2. Liczba osób skierowanych na badania z zakresu medycyny pracy i badań sanitarno - epidemiologicznych  wyniesie   maksymalnie 6 osób,  - uczestników projektu „Iskierka otuchy”:

-         2 osoby  z ukończonym kursem obsługi kas fiskalnych;

-        1 osoba  z ukończonym  kursem sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i kursem kosmetycznym;

-        1 osoba z ukończonym kursem „Palacz kotłów CO” i kursem „Przedstawiciel handlowy”;

-        1 osoba z ukończonym kursem „Przedstawiciel handlowy” i  kursem kosmetycznym;

-        1 osoba z ukończonym kursem kosmetycznym i Kursem „tatuaż i piercing”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób  skierowanych na badania w okresie obowiązywania umowy.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział osoby lub placówki medyczne, które posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Miejsce przeprowadzania badań  powinno  znajdować się  w odległości do 25 km od siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

II. TERMIN REALIZACJI

Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie  od 23 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złoczewie  ul.  Burzenińska 4  98 – 270 Złoczew, lub pocztą elektroniczną na adres: iskierka otuchy.efs@gmail.com.pl. w terminie do dnia  22.11.2012r. do godz. 11.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku do zapytania ofertowego - zał. Nr 1

Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu  - Katarzyna Sufleta  507 216 834

III. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny oferty stanowi  cena – 100%

Uwagi.

Płatność przelewem w terminie  7 dni od dnia  wystawienia rachunku łącznie za wszystkie wykonane badania   przez realizującego zamówienie.

Od oferentów,  których  oferta spełni w/w kryteria będzie wymagane  złożenie:

- aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,   - dokumenty potwierdzających posiadane uprawnienia.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

Załącznik:

druk oferty badania

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złoczewie
Aleksandra Kowalska.

 ****************************************************************

26. 11. 2012r.

Na dzień jutrzejszy zaplanowany został egzamin praktyczny - Prawo Jazdy kat. B.   Trzymamy kciuki za Naszego kursanata.

dscf1439jpg [400x300]

dscf1440jpg [400x300]

****************************************************************************************

29.11.2012r.

W dniu wczorajszym uczestnicy projektu wraz ze swoimi  dziećmi wzieli udział w wyjeździe do kina.  Wybór filmu jak sie okazało nie sprawiał trudnosci ponieważ i dorosli i dzieci jednoglosnie zdecydowali, że chca obejrzeć  Asterixa i Obelixa: "W służbie Jej Królewskiej Mości". Sadząc bo humorach ktore dopisywaly  - wybor fimu okazał sie trafny. 

dscf1457jpg [400x300]

dscf1463jpg [400x300]

dscf1460jpg [400x300]

dscf1469jpg [400x300]

*****************************************************************************************

3.12.2012 r.

Zakończył sie kurs kosmetyczny  - "Paznokcie żel i akryl".

dscf1491jpg [400x300]

dscf1479jpg [400x300]
 
************************************************************

HARMONOGRAM  GRUDZIEŃ

Spotkanie ws. badań medycyny pracy i badań sdanitarnoepidemiologicznych   - 10.12.  godz. 13.00   - MGOPS

Spotkanie gwiazdkowe   - 19.12.      godz. 13.00     sala Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 

***********************************************************************

 

7.12.2012r.

 

Rozeznanie rynku  na usługę cateringową.

 W związku z realizacją zadań, bez stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm), polegających na przygotowaniu i dostarczeniu cateringu dla 35 osób – uczestników spotkania gwiazdkowego, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie w ramach projektu systemowego pn. „Iskierka otuchy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego -   Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, występujemy z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji tej uslugi

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

 Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe przygotowanie i dowiezienie cateringu dla 35  uczestników spotkania gwiazdkowego zaplanowanego na 19 grudnia br. Poczęstunek podany zostanie  w  formie „szwedzkiego stołu” , na zastawie stołowej. Usługa  obejmuje przygotowanie sali oraz posprzątanie sali po zakończeniu poczęstunku.

 2. Poczęstunek powinien  składać się z co najmniej  3 potraw wigilijnych,  kompotu, ciasta co najmniej 2 rodzaje, kawy i herbaty w termosach, śmietanki, cytryny, cukru

  3. Wykonawca przygotuje salę do realizacji zamówienia /ustawienie, nakrycie obrusami stołów, dekoracja stołów/przed realizacją usługi.

 4. Wykonawca zapewni obrusy, serwetki i oraz naczynia i sztućce  jednorazowe niezbędne do wykonania zamówienia.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania sali po zakończeniu spotkania.

 6. Termin  realizacji zamówienia –  19 grudnia 2012rgodz. 13.00   Czas trwania spotkania  3 godziny.

 7. Miejsce wykonania usługi Urząd Miejski w Złoczewie  ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew.

 8. Szczegóły dotyczące realizacji usługi zostaną  ustalone  przez Zamawiającego najpóźniej 4 dni przed datą realizacji usługi.

 9. Dostawa cateringu, przygotowanie sali i stołów i sprzątanie sali  po poczęstunku  odbywać się będzie na koszt  Wykonawcy, 

 10. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia 

 11. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się  na podstawie złożonej faktury w terminie 3 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury. 

 

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w Biurze projektu  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6     lub telefonicznie:

 Osoba do kontaktu Katarzyna Sufleta   507 – 216 – 834.

 Termin  i miejsce realizacji:

 19 grudnia 2012 r.    godz. 13  - sala Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna zawierać całkowitą i ostateczną cenę brutto /z VAT/  usługi cateringu  zgodnie z wymogami określonymi w przedmiocie zamówienia.

2. W ofercie należy podać również zaproponowane menu.

 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania  firmy.

 4, Dokumenty niezbędne  do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego:

 - formularz ofertowy  - załącznik nr 1  

- oświadczenie - załącznik nr 2  

 -aktualny  odpis  z właściwego rejestru  potwierdzający  możliwość świadczenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego 

 Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożoną przez Oferenta, spełniającego wyżej określone wymagania.

 Miejsce i termin składania ofert:

 Ofertę należy  przesłać do dnia:    13.12.2012 r.   do godz. 15.00

- mailowo na adres iskierkaotuchy.efs@gmail.com

- pocztą na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Złoczewie         ul. Burzenińska 4 98 – 270 Złoczew

 - doręczyć osobiście do siedziby MGOPS w Złoczewie

 z dopiskiem: oferta na usługę cateringową.

 

Złoczew, dnia 7.12.2012 r.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra Kowalska. 


formularz ofertowy catering + oświadczenie

******************************************************************************************

12.12.2012r.

10. 12. zakończył sie ostatni z kursów zawodowych - "Przedstawiciel handlowy",  jego uczestnicy Pani Aneta i Pan Krzysztof  w tym tygodniu przystąpili też  do egzaminu na prawo jazdy kat. "B".  Obydwoje zdali! Serdecznie gratulujemy!!

*******************************************************************************************

14.12.2012r.

 

                                                                                         Złoczew,   14.12.2012r.

 

  Znak:  PS.EFS – 8190.35.12                            

 

                    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 na wykonanie  jednorazowej obsługi cateringowej   dla 35 uczestników spotkania gwiazdkowego, realizowanego w ramach projektu „Iskierka otuchy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące cenowe rozeznanie rynku  wpłynęła 1 oferta spełniająca określone w ogłoszeniu wymagania.

 2.  Wybrano wykonawcę: 

 Firma Kateringowa Finezja   - Niemierzyn 14   98 – 311 Ostrówek  reprezentowana przez Pania Beatę Kwiatosińską.

  Zadanie nie podlega zamówieniu publicznemu zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 4 ust. 8. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

 ****************************************************************

24.12.2012 r.

 19 grudnia Uczestnicy projektu wzięli udział w uroczystym świątecznym spotkaniu, będącym jednoczesnie podsumowaniem i zakończeniem realizowanego projektu.  Gospodarzem spotkania był Pani Burmistrz Jadwiga Sobańska, która życzyła Beneficjentom przede wszystkim aby spełniły się ich plany dotyczące podjęcia zatrudnienia.  Pani Kierownik  Aleksandra Kowalska, gratulowała ukończenia projektu i życzyła  realizacji zamierzeń i marzeń.  Prócz życzeń Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w projekcie. Dla najmłodszych przygotowano loterię z nagrodami oraz paczki współfinansowane ze środkó Europejskiego Funduszu Społecznego.

dsc06046jpg [400x300]

 dsc06066jpg [400x300]

dsc06057jpg [400x300]

 dsc06072jpg [400x300]

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia   

wszystkim zaangażowanym w realizację projektu,

a przede wszystkim Uczestnikom projektu

 życzymy szczęścia, zdrowia i radości

a nadchodzący 2013 rok 

niech sprzyja osiąganiu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wszystkiego co najlepsze!!


Red. KMS

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

744786 Odwiedzin
Powrót do góry