Złoczew, dnia 17.08.2017r.

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że w dniach 1-15 września 2017r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 roku.

 

Wnioski będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie, ul. Burzenińska 8 w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30. Druki będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy a także na stronie ww.zloczew.pl.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Złoczew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto- zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej(tj. Dz.U z 2016r. poz. 930 z późn.zm).

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. miesiąca sierpnia.

 

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych rachunków i faktur, które powinny być wystawione na wnioskodawcę.

Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej itp.; drukarkę, tusz i papier do drukarki; komputer, części do komputera, nośniki pamięci, internet, obuwie sportowe (2 pary na rok szkolny), strój sportowy( 2 komplety na rok szkolny /koszulka-spodenki-skarpety), dres (2 pary na rok szkolny), mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole).

Istotne jest także aby na fakturze lub rachunku pozycje- plecak, buty i strój na WF miały adnotację ,,szkolne” lub ,,sportowe”. Jeżeli takiej adnotacji nie posiadają to prosimy na odwrocie faktury o następujący opis,, Drugostronnie wymienione pozycje zostały zakupione dla dziecka dla dziecka na WF”.

 

Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o zasiłek szkolny. Podstawą do ubiegania się o w/w świadczenia jest zdarzenie losowe np. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkaniowego w wyniku np., pożaru, powodzi, włamania.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

/-/ Małgorzata Łukomska

Wniosek

Regulamin

 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211130 Odwiedzin
Powrót do góry