22jpg [100x116]

  Stowarzyszenie gmin   

Brzeźnio, Brąszewice, Wróblew i Złoczew

 Lokalna Grupa Działania

"Szlakiem Sieradzkiej E-ski"

 

Prezes Stowarzyszenia: Jadwiga Wysocka

  siedziba:  98-275 Brzeźnio ul. Wspólna 44   (budynek Urzędu Gminy Brzeźnio)
                                 godziny pracy: 7.30 – 15.30

                                 tel/fax:  43-678-70-04

 

Prezes Stowarzyszenia: Jadwiga Wysocka

Kierownik: Monika Chudzia

siedziba:  ul. Współna 44  98 - 275 Brzeźnio

kontakt:  Wiceprezes Zarządu   Katarzyna Sufleta   tel. 507 216 834


W dniu 22 września 2008r. zebranie założycielskie składające się z przedstawicieli sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego z sąsiadujących ze sobą Gmin Brzeźnio, Brąszewice, Wróblew i Złoczew podjęło decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania  - "Szlakiem sieradzkiej E - ski". Decyzją własciwego Sądu Rejonowego w dniu 5 listopada 2008  wpisano stowarzyszenie  do Krajowego Rejestru Sądowego.

Motywem powstania stowarzyszenia jest chęć udziału w programie LEADER, który jest jednym z narzędzi Unii Europejskiej służących wsparciu wsi a jego głównym założeniem jest aktywizacja mieszkańców, lokalnych instytucji i organizacji prowadząca do  trwałego i zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiciele gmin podjęli działania służące opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikiem czego były spotkania które odbyły się w dn. 26 wrzesnia br z Pania Anną Paprocka przedstawicielem firmy, która pomoże naszemu Stowarzyszeniu w stawianiu pierwszych kroków.

Na spotkaniu w Złoczewie w świetlicy pałacowej zgromadzili sie przedstawiciele trzech kluczowych z punktu widzenia LEADERa sektorów prywatnego, publicznego i społecznego. Byli to przedstawiciele straży, oświaty, kultury, sportu, przedstawiciele biznesu i rolnictwa a także radni i przedstawiciele szeroko pojętego sektora społecznego ale przede wszystkim były to osoby angażujące sie  w róznego rodzaju inicjatywy i projekty.

dsc06970jpg [400x300]

dsc06973jpg [400x300]

Pod kierunkiem Pani Anny Paprockiej z firmy Bajor Consulting,  osoby mającej olbrzymie doswiadczenie w zakresie działania LGD podjęto próby okreslenia priorytetów i celów jakimi z punktu widzenia Gminy Złoczew powinno w swojej działalności kierowac się stowarzyszenie LGD "Szlakiem sieradzkiej E-ski".

dsc06974jpg [400x300]

dsc06976jpg [400x300]

13 stycznia 2009 r. w Gminie Brzeźnio odbylo sie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD "Szlakiem sieradzkiej E-ski", którego celem bylo podjecie uchwały o przyjeciu dokumentu strategicznego dla funkcjonowania stowarzyszenia a mianowicie Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym samym dniu Zarząd stowarzyszenia podjąl uchwałe o przyjeciu w poczet czlonków stowarzyszenia - gmin - Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Zloczew.

dsc08139ajpg [400x300]

na zdjęciu: nad prawidlowym przebiegiem spotkania czuwała Pani Anna Paprocka, ona też udzielała wszelkich wyjaśnień dotyczacych LSRa.

 dsc08152ajpg [400x300]

na zdjęciu: Zebranie prowadzila Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Pani Jadwiga Wysocka

dsc08153ajpg [400x300]

dsc08157ajpg [400x300]

dsc08137jpgajpg [400x300]

na zdjeciach: reprezentacja Gminy Zloczew w niepełnym skladzie.

dsc08156ajpg [400x300]

na zdjęciu: przedstawiciele Gminy Brąszewice

 

W dniu 29 czerwca 2009 r. odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia  a dwie godziny później również Rady  podczas, którego przyjeto  Sprawozdanie z działalności Zarzadu za rok 2008, udzielono Zarządowi LGD Absolutorium za rok 2008, poinfoemowano, ze w dn. 18 czerwca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi  podpisano umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z reprezentatntami 20 LGD z terenu województwa Łodzkiego wybranymi do realizacji LSR w działaniu osi 4 Leader.  Strategia naszego Stowarzyszenia została oceniona na 2 miejsce co jak na tak młode stowarzyszenie jest duzym sukcesem.  

Zgodnie z zapisami umowy  środki finansowe na realizację LSR  na lata 2008 - 2013 jakie uzyska Stowarzyszenie nie moga przekroczyć łącznie kwoty 3 655 600,00zł

Podczas zebrania rozmawiano o kolejnych działaniach jakie powinno podjąc Stowarzyszenie aby zapewnić jego prężne funkcjonowanie a wiec: zatrudnienie pracownika do prowadzenia biura stowarzyszenia, podjęcie działań promocyjnych.  Podjęto decyzję, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone konkursy na pracownika biura  oraz konkurs na logo Stowarzyszenia.  Ważnymi decyzjami dla działałności Stowarzyszenia było również ustalenie wysokości składek członkowskich - które mają zasilić budżet stowarzyszenia i umozliwić jego bieżące funkcjonowanie.

LOKALNA  GRUPA DZIAŁANIA  "SZLAKIEM SIERADZKIEJ E-ski" ogłasza nabór na kierownika biura stowarzyszenia.

wiecej informacji w załaczniku:   zarzad_lokalnej_grupy_dzialanianabor_na_kierownika.doc

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Urzędu w terminie do dnia 13 października 2009 r. do godziny 15.30. Na kopercie należy dopisać słowa „ Nabór – Kierownik LGD”.

Informacja o wynikach naboru: informacja__o_wynikach_naboru.doc

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pracy!!

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:asystent projektu w pełnym wymiarze czasu pracy.     

  Wiecej informacji w załączniku:  nabor_asystenta.doc

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009 r. do godziny 15.30.    Na kopercie należy dopisać słowa „Nabór - asystent projektu w LGD".  Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru:     wyniki_naboru.doc

 

W dniu 30 listopada  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD - "Szlakiem Sieradzkiej E - ski".  Tematem obrad byłY: aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,  ustalenie wysokości składek członkowskich oraz  podjęcie decyzji dotyczących zaciągania pozyczek na wyprzedzające finansowanie  funkcjonowania LGD w 2010 roku. Podczas zebrania przedstawiono kierownika biura Stowarzyszenia - Panią Justynę Perka. Zostało zaprezentowane logo Stowarzyszenia

22jpg [100x116]

oraz strona stowarzyszenia, którą mozna znaleźć pod adresem www.e-ska.pl.

 
 20 grudnia 2009r. w Złoczew odbyły się II Złoczewskie Spotkania Bożonarodzeniowe, których uczestnikiem byli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.  Atrakcją złoczewskich spotkań jest nie tylko kolędowanie  ale przede wszystkim pyszne potrawy świąteczne przygotowane przez Stowarzyszenia i Sołectwa działające na terenie  naszej Gminy.  Takie spotkania nie moga się obyc bez  Mikołajów, w których workach i dzieci i dorosli znajdowali słodycze i odblaski, związane z nasza kampanią "Zyj bezpiecznie", realizowaną  przy okazji tej imprezy. Nowością był LGDowski Mikołaj, który przyniół dzieciakom owoce i słodycze. Nieco starszym jego pomocnice rozdawały ksiązeczki informujące o osi  LEADER, w ramach której działa nasze LGD.

 

dsc03229ajpg [300x225]

dsc03231ajpg [300x225]

dsc03237ajpg [300x225]

W dniu 29 grudnia 2009r.  kieownik biura LGD Pani Justyna Perka gościła na spotkaniu w Złoczewie. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej działalności i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia oraz możliwości jakie przed Stowarzyszeniem  istnieją w 2010 r. Pani Justyna Informowała o konkursach uruchamianych w styczniu 2010 r. dla wszystkich zainteresowanych z obszaru Stowarzyszenia. Dla niektórych uczestników spotkania, był to pierwszy kontakt z naszym stowarzyszeniam.

 

dsc03297ajpg [300x225]

dsc03292ajpg [300x225]

91ajpg [300x225]

 

Na stronie internetowej www.e-ska.pl w zakładce DZIAŁANIA  pod hasłem NABORY znajduja sie informacje dotyczące możliwościach i zasadach  ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych, za pośrednictwem LGD a także  informacje o dostępnych szkoleniach pod hasłem SZOLENIA . Zapraszamy do odwiedzania naszej  strony.

 

Informujemy, że 15 stycznia  2010 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Małe projekty".  Zakończenie naboru przewidziano na 12 lutego 2010 r.
Wiecej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu  ogÅoszenie.doc
  na str. internetowej   www.prow.lodzkie.pl,

a także w Urzędzie Miejskim w Złoczewie lub Biurze LGD w Brzeźniu.

W ramach tego naboru do Rady LGD złożono 6 wniosków konkursowych. 2 z terenu Gminy Brzeźnio i 4 z terenu Gminy Złoczew:

 

1. 

- wnioskodawca operacji - Gmina Złoczew     ul. Szeroka 17    98-270 Złoczew

  - tytuł operacji – Wydanie mini – informatora Miasta i Gminy Złoczew elementem promocji turystyki na obszarze LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 5320,00 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/02 z dnia 12.02.2010 r.

 

2.

- wnioskodawca operacji – Gmina Brzeźnio  ul. Wspólna,   98-275 Brzeźnio

- tytuł operacji – Biuletyn informacyjny – promocja dotychczasowych doświadczeń związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych i innych działań samorządu gminy Brzeźnio w latach 2007-2010.

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 11475,41 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/06 z dnia 12.02.2010 r.

 

3.

- wnioskodawca operacji – Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa     ul. Szeroka 6    98-270 Złoczew

  

- tytuł operacji – Wydanie albumu o Złoczewie – jako element informacji turystycznej.

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 9913,01 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/03 z dnia 12.02.2010 r.

 

4.

- wnioskodawca operacji - Gmina Złoczew     ul. Szeroka 17    98-270 Złoczew

- tytuł operacji – Zmiana wizerunku witaczy jako źródła informacji turystycznej z terenu gminy Złoczew

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 18 940,94 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/01 z dnia 12.02.2010 r.

 

5.

- wnioskodawca operacji – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie  ul. Szeroka 6,   98-270 Złoczew

- tytuł operacji – Przez Internet do wiedzy – stworzenie miejsc edukacyjnych w filiach bibliotecznych w Stolcu i Unikowie.

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 5201,00 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/04 z dnia 12.02.2010 r.

 

6.

- wnioskodawca operacji – Ochotnicza Straż Pożarna w Krzakach  Krzaki 2,  

- tytuł operacji – Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Krzakach.

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 25000,00 zł

- oznaczenie sprawy nadane przez LGD – LGD/MP/01/2009/05 z dnia 12.02.2010 r.

 

Informacji o wynikach weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski można spodziewać się  około lipca/ sierpnia.

 

27 maja 2010r. we wszystkich Gminach należących  do Stowarzyszenia Szlakiem Sieradzkiej E - ski odbywało się  nagranie do programu Magdaleny Michalak z cyklu "A może by tak...". W Gminie Złoczew nagranie odbywało się w Złoczewskim Pałacu, a ekipa telewizyja gościła także w kuluarach odbywającej się w tym samym czasie konferencji podsumowującej realizację unijnego projektu. Na pamiątkę, Autorka programu otrzymała od nas gadżety i publikacje o Złoczewie.

dscf0834ajpg [400x300]

dscf0841ajpg [400x300]

Sam cykl reportaży opowiada o "pięknych miejscach, dobrych pomysłach, zapaleńcach skupi onychw Lokalnych Grupach Działania.  O ludziach, którzy tworzą lokalne grupy działania, o zrealizowanych już pomysłyach  i o zamierzeniach". Programy prezentujące Lokalne Grupy Działania z województwa Łodzkiego są emitowane w TVP Łódź, cyklicznie w każdy czwartek godz. 18.45.

Wszystkie odcinki można zobaczyć na stronie:http://www.tvp.pl/lodz/spoleczenstwo/a-moze-by-tak/wideo/szlakiem-sieradzkiej-eski/1882985

 

17 czerwca 2010r. LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach Oddział Kościerzyn - Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sieradzu zorganizowały szkolenie pt." Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich". 

Podczas spotkania poruszono tematy: Pozyskiwania funduszy unijnych w ramach POKL - prowadzący Michał Feter,

Pozyskiwania funduszy przez LGD - przedstawiciel "LGD Przymierze - Jeziorsko", 

Zakładanie stowarzyszeń - przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS Sieradz.

spotkanie_lgd__i_20_czerwca_005ajpg [400x300]

spotkanie_lgd__i_20_czerwca_008ajpg [400x300]

spotkanie_lgd__i_20_czerwca_010ajpg [400x300]

 

11 październik 2010 r. 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” informuje o mozliwiści składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

Termin składania wniosków:

od dnia 12 października  2010 r. do dnia 9 listopada 2010 r.

 

Limit dostępnych środków:

- „Odnowa i rozwój wsi” 900 000,00 zł

- „Małe projekty” 125 000,00 zł

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

 • Wniosek na mały projekt (pdf) pobierz
 • Wniosek na mały projekt (xls) pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku na mały projekt (pdf) pobierz

 

 • Wniosek Odnowa i rozwój wsi (pdf) pobierz
 • Wniosek Odnowa i rozwój wsi (xls) pobierz
 • Instrukcja wypełnienia (pdf) pobierz

Dodatkowo informacji udziela pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”: nr tel. 043-678-70-04

 

Statut stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski".

 

statut.doc

mapa_eski.jpg

 

30.11.2010r.

24 listopada odbyło się zebranie zarządu LGD Szlakiem sieradzkie E-ski, podczas, którego skonstrułowano załozenia do budżetu na rok przyszły. Podjęto także ustalenie dotyczące rezygnacji z udziału w  Stowarzyszeniu oraz wprowadzaniu nowych członków do LGD. Omówiono założenia promocyjne i szkoleniowe  na rok 2011.  Tego samego dnia odbyło się także posiedzenie Rady Stowarzyszenia, która wypełniając swoje statutowe zobowiązania oceniła złożone w ostatnim naborze  wnioski.

Do 9 listopada wpłyneły 2 wnioski w ramach "Odnowy i rozwoju wsi":

1. 1. z liczbą 25 pkt.   Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru  i wykonaniem widowni – Etap I wykonanie widowni  - o wartosci dofinansowania 49 742,00 zł.  WNIOSKODAWCA: GMINA ZŁOCZEW.

2. z liczba 7 pkt.  Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez wymianę pokrycia dachowego na Kościele - o wartości 500 000,00zł  WNIOSKODAWCA: Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie,

oraz 5 wniosków w zakresie "Małych projektów":

1 w rankingu - wnioskodawca Gmina Wróblew: Wydanie folderu gminy Wróblew elementem promocji turystyki na obszarze LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.  - 4 445,00zł

2 w rankingu - wnioskodawca Gmina Złoczew:  Uśmiech dziecka – zagospodarowanie skweru przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie z przeznaczeniem na plac zabaw - wartość dofinansowania  - 15 850,10zł

3 w rankingu - wnioskodawca  Gmina Brzeźnio: Nasze wspólne miejsce zabaw i rekreacji  o wartości: 16 163,00zł

4 w rankingu - wnioskodawca Gmina Brzeźnio: Integracja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy we Woli Brzeźniowskiej -wartośc dofinansowania 25 000,00zł

5 w rankingu - wnioskodawca OSP Godynice:  Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Godynicach - 23 800,00zł

 

ocena_2011.doc

 

1.12.2010

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zleci wykonanie analizy partnerstwa na obszarze LGD w zakresie turystyki. 

Analiza partnerstwa jest kolejnym etapem „inwentaryzacji” turystycznej i usług okołoturystycznych obszaru LGD. Wyniki analizy mają w przyszłości posłużyć tworzeniu spójnej oferty turystycznej i kulturalnej gmin członkowskich.   Dokument powinien mieć  formę i spełniać  wszelkie założenia analizy. Do jej wykonania preferowane są osoby z terenu LGD czyli gminy Brzeźnio lub Brąszewice, Wróblew, Złoczew posiadające wykształcenie/doświadczenie z zakresu turystyki, analityki, socjologii bądź pokrewne.

 Termin realizacji analizy – do 30 XII 2010 r.

 Stowarzyszenie udostępni do celów stworzenia analizy własną Strategię oraz ankiety z zakresu turystyki przeprowadzone wśród mieszkańców terenu LGD.

Wszelkie informacje pod nr tel. 601-508-094. Oferty w postaci CV prosimy przesyłać pod adres e-mail lgd@e-ska.pl do dn. 7.12.2010 r.

 

20.12.2010 r.

Wiadomość o nagłej śmierci  Jana Musiałczyka - Wójta Gminy Wróblew,

Członka  Rady Stowarzyszenia Szlakiem  Sieradzkiej E-ski  

wstrząsnęła nami dogłębnie.

Jeszcze w środę bralismy udział w Walnym Zebraniu  Członków Stowarzyszenia,

jeszcze dyskutowalismy o wspólnych planach…

 Trudno pogodzić się z tak wielką stratą.                                  zalobajpg [130x197]

Będzie nam brakowało Jego enegrii, zdecydowanej postawy i życzliwego usmiechu.

 

Wyrazy najszczerszego współczucia i żalu,

Rodzinie i Bliskim,

Współpracownikom

oraz   Mieszkańcom Gminy  Wróblew

sładają

Członkowie Stowarzyszenia Szlakiem Sieradzkiej E- ski z Gminy Złoczew

 

ROK 2011

12.01. 2011

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie  „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

 

Termin składania wniosków:   od dnia 14 stycznia  2011 r. do dnia 11 luty 2011 r.

Limit dostępnych środków:     - „Małe projekty” 68 107,54 zł

 Miejsce składania wniosków:   Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” – www.e-ska.pl.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.    na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” www.e-ska.pl w dziale DZIAŁANIA oraz w siedzibie LGD;

2.    w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

 Dodatkowo informacji udziela pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”: nr tel. 043-678-70-04

 

1.03. 2011

W dniu 28 lutego 2011 r, odbyło się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” , na którym dokonana została analiza i ocena złożonych wniosków, a także ocena pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru przez LGD. W podjętej, przez Radę Stowarzyszenia, uchwale w sprawie wyboru 4 projektów  do dofinansowania znalazł się wniosek Gminy Złoczew pn. „Impreza kulturalno - rekreacyjna, Dni Złoczewa - tradycja i nowoczesność”. W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, w zakresie „Małe projekty” wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 94 986,99 zł. Limit środków dostępnych na to działanie  wynosi  68 107,54 zł.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

68 107,54zł

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu

Zachowanie wachlarza folkloru i tradycji poprzez zakup instrumentów dla Orkiestr Dętych z Brzeźnia i z Pyszkowa.

8 852,44zł

37

1

Mieszczący się w ramach limitu

2.

Gmina Brzeźnio

Poprawa jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlic w stoły bilardowe

11 134,55zł

36,57

2

Mieszczący się w ramach limitu

3.

Gmina Złoczew

Impreza kulturalno – rekreacyjna, Dni Złoczewa – tradycja i nowoczesność

25 000,00zł

33,29

3

Mieszczący się w ramach limitu

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starcach

Remont świetlicy wiejskiej w Starcach

25 000,00zł

24,53

4

Mieszczący się w ramach limitu  do kwoty 23 120,55zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedłęczu

Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Przedłęczu

25 000,00zł

24,50

5

Nie mieszczący się w ramach limitu

 

16 maja 2011 r.

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

 

Termin składania wniosków:     od dnia 18 maja  2011r. r. do dnia 13 czerwca 2011 r.

Limit dostępnych środków:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 93 260,00 zł

- „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” 143 260,00 zł

- „Odnowa i rozwój wsi” 851 595,00 zł

- „Małe projekty” 119 100,00 zł

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”  ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” – www.e-ska.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” www.e-ska.pl w dziale DZIAŁANIA oraz w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

Wnioski do pobrania:

 

Dodatkowo informacji udziela pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”: nr tel. 043-678-70-04

 

18 czerwca 2011r.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zaprasza wszystkie osoby prowadzące działalność pozarolniczą bądź zainteresowane założeniem działalności na terenach wiejskich na szkolenie 23 maja 2011 roku o godzinie 10.00 do Sali Urzędu Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna.

W ramach szkolenia omówione zostaną możliwości  pozyskiwania środków unijnych w ramach PROW 2007 - 2013 m.in. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.             

 

20 czerwca 2011 r.

Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" gościła na XXI  Dniach Złoczewa realizowanych pod hasłem: tradycja i nowoczesność. Festyn był doskonałą okazją by mieszkańcy Gminy Złoczew sprawdzili lub uzupełnili swoją wiedzę, z obszaru działaniał LGD. Nieodłącznym elementem wizyt przedstawicieli LGD na terenach gmin członkowskich są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Tak było i w Złoczewie. Zainteresowanie było ogromne ale szczęście dopisać mogło tylko 3 osobom. Do wygrania były  rower, idealny na turystyczne wypady po terenie naszego LGD,  aparat fotograficzny do uwieczniania urokliwych zakątków i kiji do nordic walkingu -aby łączyć  sport  i turystykę. 

dsc04045jpg [400x300]

dsc03749jpg [400x300]

11 lipca 2011r.

W dniu 04 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia
LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
. Ocenie poddane zostały wnioski złożone w ramach działań  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Przedstawiamy listę rankingową operacji, wybranych do finansowania w ramach działania osi IV PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wybrane operacje są zgodne z LSR oraz przyjętymi lokalnymi kryteriami LGD.

 

LISTA RANKINGOWA DLA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

851 595,00zł

1.

Gmina Brzeźnio

Budowa chodników i placu parkingowego w Gminie Brzeźnio

72 232,00zł

45,5

I

Mieści się w ramach limitu środków

2.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marcina w Godynicach

Wzrost atrakcyjności miejscowości Godynice poprzez przebudowę chodników wokół Kościoła

142 419,36zł

36,4

II

Mieści się w ramach limitu środków

3.

Gmina Brzeźnio

Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu

320 814,00zł

33

III

Mieści się w ramach limitu środków

4.

Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Nepomucena w Kliczkowie Małym

Remont zabytkowy Kościoła Parafialnego p. w. św. Nepomucena w Kliczkowie Małym – etap II

313 967,00zł

29,1

IV

Mieści się w ramach limitu środków

 

LISTA RANKINGOWA DLA „MAŁE PROJEKTY”:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

119 000,00zł

1.

Parafia Rzymskokatolicka w Wągłczewie

Instalacja nagłośnienia w Kościele Parafialnym p. w. św. Klemensa w Wągłczewie

9500,00zł

64,09

I

Mieści się w ramach limitu środków

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedłęczu

Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Przedłęczu

25 000,00zł

61,5

II

Mieści się w ramach limitu środków

3.

Gmina Złoczew

Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Złoczew – „Lawendowe miasto”

20 848,10zł

53,5

III

Mieści się w ramach limitu środków

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie

Poprawa jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie

24 990,00zł

50

IV

Mieści się w ramach limitu środków

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycku

Remont i modernizacja świetlicy w Kobierzycku

24 500,80zł

49,5

V

Mieści się w ramach limitu środków

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brąszewicach

Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Brąszewicach

14 161,10zł

48,6

VI

Mieści się w ramach limitu środków

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie

Integracja społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Unikowie

25 000,00zł

32,3

VII

Nie mieści się w ramach limitu środków

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łeszczynie

Remont i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeszczynie

25 000,00zł

30,5

VIII

Nie mieści się w ramach limitu środków

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdach

Poprawa jakości życia członków OSP oraz lokalnej społeczności poprzez remont Domu Strażaka w Gozdach

24 198,99zł

27,3

IX

Nie mieści się w ramach limitu środków

 

LISTA RANKINGOWA DLA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁANOŚCI NIEROLNICZEJ ”:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

93 260,00zł

1.

Wojciech Poterała

Adaptacja budynku mieszkalnego na działalność agroturystyczną

93 260,00zł

40,9

I

Mieści się w ramach limitu środków

 

LISTA RANKINGOWA DLA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ”:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

143 260,00zł

1.

Maria Szablińska

Wyposażenie zaplecza gastronomicznego

23 752,00zł

68,6

I

Mieści się w ramach limitu środków

2.

Dariusz Paś

Wykończenie, wyposażenie i dosprzętowienie warsztatu samochodowego

82 888,00zł

56,8

II

Mieści się w ramach limitu środków

3.

Piotr Pędziwiatr

Wyposażenie piekarni w urządzenie piekarnicze

150 000,00zł

35,9

III

Nie mieści się w ramach limitu środków

 

 

 

2 sierpnia 2011 r.

Przedstawiciele  Zarządu i Rady  LGD Szlakiem sieradzkiej E-ski, wraz z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z województwa łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pn. "Przygotowanie i realizacja projektów współpracy miedzyregionalnej i międzynarodowej w ramach osi Leader PROW na lata 2007 - 2013". W ramach 3 - dniowego szkolenia uczestnicy m.in. opracowali przykładowe projekty wspólpracy pod okiem doświadczonych w tej dziedzinie  przedstawicieli LGD Dunajec - Biała, zapoznali się z projektami  realizowanymi przez LGD z Małopolski  i wzieli udział w Święcie Borówki w Zubrzycy  Górnej  oraz jarmarku  realizowanym w ramach projektu współpracy "Produkt lokalny szansą rozwoju regionu".

 

projekty_wspolpracy_lgd_lodzkie_20110731_1104491600jpg [400x300]

 

szkolenie_krakow_kolaz_napis_2jpg [400x300]

zdjęcia wykonane i udpstępnione przez Pana Pawła Maksyma /LGD STER/

 

 

12.09.2011 r.

LGD - na Jarmarku Powiatowym.

Na tegorocznym Jarmarku Powiatowym  Lokalna Grupa Działania  Szlakiem sieradzkiej E-ski prezentowała się siłą i wizerunkiem swoich Gmin członkowskich.  Na stoisku złoczewskim nie zabrakło smacznych i pieknych symboli przynależności Gminy Złoczew do LGD.  Zainteresowani mogli skosztować pysznych ciast przygotowanych przez gospodynie z Emilianowa oraz nabyć  biesieckie róże, przygotowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec.  Twórczość kulinarna i rękodzielnictwo, na to postawiła Gmina Złoczew w promocji  LGD, sądząc  po zainteresowaniu - słusznie!

 

dsc09182jpg [400x300]

dsc09190jpg [400x300]


dsc09192jpg [400x300]

dsc09194jpg [400x300]

 

20.09.2011 r.

W nawiązaniu do Krakowskiego szkolenia dotyczącego przygotowania i realizacji projektów współpracy, LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" gościło u siebie przedstawicieli  LGD "Miedzy Prosną a Wartą" oraz LGD "Ziemia Wieluńska" - zainteresowanych  realizacją  wspólnego projektu współpracy. Na robocze  spotkanie nie dotarli przedstawiciele  LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty", ale zadeklarowali swój udział w projekcie. Na spotkaniu roboczym  omówiono kilka pomysłów na projekt współpracy  ale najbardziej trafionym wydaje się stworzenie miejsc  rekreacji we wszystkich gminach należacych do LGDów. 

img_1138jpg [400x300]

img_1142jpg [400x300]

 

30.09 - 2.10. 2011r.

Wiyta studyjna w LGD "Partnerstwo Ducha Gór".

25 członków stowarzyszenia LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" wzięło udział w wizycie zorganizowanej przez LGD "Partnerstwo Ducha Gór". Uczestnicy wyjazdu nie tylko mieli możliwośc zapoznac się z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, ale również poznać część jego członków, którzy odkryli przed nami kulisy swojej nietypowej pracy, będąca jednocześnie ich ogromną pasją i jedynym źródłem dochodu. Zobaczylismy jak funkcjonuje Galeria Produktu Lokalnego prowadzona przez LGD, która skupia różnych wytwórców oferujących min. jagody z octem, dżem z cukinii, płatki róży w cukrze, przyprawy korzenne do kawy, ciasto z maku i marchwii i inne mniej lub bardziej wyszukane produktyPoznaliśmy mi.n  Pana Marcina Zielińskiego,  właściciela i twórcy Szklanej Manufaktury, który podtrzymując rodzinna tradycję  graweruje w szkle, a także Pana Marcina Goetza,  który w maleńkim Trzcińsku uruchomił otwartą piernikarnię. Zakład jest przystosowany do tego, by goście samodzielnie, pod okiem profesjonalisty wykonać piernikowe ciasteczka.  Mielismy także, przykłady na udane inicjatywy, na przykład:

- zagospodarowanie popegeerowskiego obiektu i stworzenie smażalni ryb na Stawach Podgórzyńskich,

 - wykorzystanie lokalnych zasobów do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki w Pałcyku Trzcińsko  Dwór nad Bobrem.

img_1149ajpg [400x300]


img_1348ajpg [400x300]

 

9.12.2011

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”   zaprasza przedsiębiorców, wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności na szkolenie   „ABC przedsiębiorczości”   11 stycznia (środa) 2012 roku o godzinie 10.00 do Urzędu Gminy Brzeźnio,   które  przeprowadzone zostanie przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.    W ramach szkolenia omówione zostaną również programy w ramach których przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze unijne na zakładanie i rozwijanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

 

Rok 2012


23.01.2012

Informujmy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”.

 

Termin składania wniosków:  od dnia 17 stycznia 2012r. r. do dnia 02 lutego 2012 r.

 

Limit dostępnych środków:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 93 260,00 zł

- „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” 143 260,00 zł

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”   ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

 

Godziny przyjmowania wniosków:  - od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w 2 wersjach wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Każdy wnioskodawca dołącza do wniosku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Karty te są UZASADNIENIEM DOKONANIA OCENY WNIOSKU.  Kryterium minimalne jakie muszą spełniać projekty oceniane przez Radę by zostały wybrane do dofinansowania to dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 5 pkt. natomiast do działania „Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 5 pkt.  Formularz wniosku oraz wymagane załączniki w postaci kart oceny są dostępne na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” – www.e-ska.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” www.e-ska.pl w dziale DZIAŁANIA oraz w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

 

Dodatkowo informacji udziela pracownik Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”: nr tel. 043-678-70-04


27.01. 2012

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

 ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:

 kierownik biura w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i za przestępstwa skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, administracja, europeistyka, rolnictwo, ochrona środowiska).
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office).
 6. Bardzo dobra znajomość podejścia LEADER.
 7. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów.
 8. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
 9. Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.
 10. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.

II. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.
 2. Zdolności organizacyjne, konstruktywna praca w zespole.
 3. Komunikatywność, przedsiębiorczość i umiejętność rozwiązywania problemów.
 4. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013.
 5. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych.
 6. Doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców lokalnych społeczności.
 7. Kompetencje w zakresie aplikowania o środki  współfinansowane ze środków unii europejskiej.
 8. Możliwość korzystania  z samochodu prywatnego do celów służbowych.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Zarządzanie i sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością biura.
 2. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
 3. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych
  z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
 6. Prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji Stowarzyszenia.
 7. Asystowanie przy prowadzonych projektach i wspieranie pracowników biura.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (posiadane certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń) i staż pracy.
 3. List motywacyjny, CV.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Lokalnej Grupy Działania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2012 r. do godziny 15.30. Kopertę należy opatrzyć napisem „Nabór – Kierownik LGD”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
1. Ocena formalna.
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze lokalnej Grupy działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44 w dniu 17 lutego 2012 r. o godzinie 15.00.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Gminy w Brzeźniu, Urzędu Gminy w Brąszewicach, Urzędu Gminy we Wróblewie i Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-43 82 03 026 (wew. 29, p. Renata Marczak)


21.02. 2012

W dniu 20 lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. Ocenie poddane zostały wnioski złożone w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Lista rankingowa operacji, wybranych do finansowania w ramach działania osi IV PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Kwota
dofinansowania

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

Limit środków

93 260,00zł

1.

Monika Jakóbczak

Zakup maszyn

34 880,50zł

44,61

I

Mieści się w ramach limitu środków

2.

Marek Jędras

Zakup maszyn i ich wynajem

93 260,00zł

38,85

II

Nie mieści się w ramach limitu środków


16.04. 2012

nordic_na_stronejpg [587x800]


Niekwestionowanym zwycięzcą  „Dnia Paskudy z nordic walking”, który w ubiegłą niedzielę, w Gminie Złoczew  zorganizowało Stowarzyszenie LGD  „Szlakiem sieradzkiej E-ski”  była  pogoda. Deszcz i chłód dominujące tego dnia,  nie przeszkodziły w realizacji zaplanowanego  5 km. spaceru z kijkami. Determinacja uczestników została nagrodzona na mecie ciepłą grochówka, chlebem ze smalcem, kiełbaskami i słodkościami przygotowanymi przez gospodynie z Bieśća. Wśród uczestników marszu rozlosowano 3 zestawy do nordic walking. Wszyscy zgromadzeni otrzymali zestawy odblaskowe od  Lokalnej Grupy Działania. Inicjatywa służyła promowaniu aktywnego wypoczynku i walorów turystycznych Gminy Złoczew. 

dsc00017jpg [400x300]


Więcej zdjęć  z imprezy znajdziesz tutaj:   http://zloczew.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/42368/dzien_paskudy_z_nordic_walking_


27.04. 2012

Dla Wszytkich lubiacych aktywny wypoczynek, relaks na łonie przyrody poniżej zamieszczamy mapę  z naniesionymi szlakami turystycznymi przechodzącymi przez teren LGD  "Szlakiem sieradzkiej E-ski"

Zachęcamy do korzystania z tych tras. Życzymy słonecznej pogody i przyjemności w odkrywaniu nowych zakątków.

mapa_szlaku_rowerowego2jpg [3399x4887]


17.05. 2012

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zaprasza, wszystkie osoby zainteresowane
z terenu gmin członkowskich tj: Brąszewice, Brzeźnio Wróblew
i Złoczew  na szkolenie w zakresie:

 „Małych Projektów”

 01 czerwiec (piątek) 2012 roku o godzinie 10.00 do Urzędu Gminy Brzeźnio,

które  przeprowadzone zostanie przez pracowników Wydziału Wdrażania i Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

W ramach szkolenie omówione zostaną: zasady i zakres pomocy ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczenie zrealizowanej operacji na podstawie wniosku o płatność.

 

Serdecznie zapraszamy!

                   

  01.08.2012

                                                                                           Lokalna Grupa Działania

 

 „Szlakiem Sieradzkiej E-ski

 

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie  „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

 

od dnia 01 sierpnia 2012r. r. do dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

Limit dostępnych środków:

 

- „Odnowa i rozwój wsi” 981 492,00 zł

 

- „Małe projekty” 357 776,90 zł

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

 

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

 

- od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w dwóch wersjach papierowych i jednej elektronicznej wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Każdy wnioskodawca dołącza do wniosku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Karty te są UZASADNIENIEM DOKONANIA OCENY WNIOSKU.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

 

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronach internetowych:

 

 

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi:

 

 • w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”: 5 pkt.
 • w zakresie małych projektów : 20 pkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44,       98-275 Brzeźnio oraz pod numerem telefonu 043 678 70 04.


3.09. 2012

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

 

Ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:

 

Specjalista ds. administracji i promocji w wymiarze ½ etatu

 I.                   Wymagane dokumenty, jakie kandydaci zobowiązani są złożyć dla celów naboru:

 

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie w tym certyfikaty, dyplomy, zaświadczenie ukończonych kursów, szkoleń itp. W merytorycznym kierunku i staż pracy.
 • List motywacyjny, CV.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn. zm) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

II.                Wymagania konieczne na stanowisko specjalisty ds. administracji i promocji.

 1. Wykształcenie średnie, licencjat, wyższe pozwalające na wyrażanie się wymaganymi kompetencjami.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( systemy operacyjne, pakiet MS Office, CorelDRAW, PhotoShop).
 3. Umiejętność administrowania stroną internetową.
 4. Umiejętność planowania własnej pracy.
 5. Komunikatywność.
 6. Kreatywność na stanowisku pracy.
 7. Znajomość zasad funkcjonowania LGD.

 

III.   Wymagania pożądane.

 1. Znajomość języka obcego.
 2. Prawo jazdy kategorii B.
 3. Doświadczenie w zakresie usług doradczych.
 4. Umiejętność aplikowania wniosków o dofinansowanie.
 5. Wiedza z zakresu pozyskiwania środków Unijnych.

 

IV.  Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. administracji i promocji będzie należało m.in. :

 

 1. Administrowanie stroną internetową ( modyfikacji, wprowadzanie danych, aktualizacja).
 2. Kontrola sprawności sprzętu komputerowego.
 3. Projektowanie komputerowych wizualizacji produktów promocyjnych LGD np. teczek, kalendarzy i innych, wykonywanie kolaży ze zdjęć z imprez promujących LGD oraz spotkań aktywizujących.
 4. Asystowanie przy realizacji projektów.
 5. Profesjonalna obsługa klientów.
 6. Dbałość o stan techniczny sprzętu komputerowego.
 7. Planowanie działań promocyjnych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem biura.

 

 V.   Sposób składania dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio lub wysłać listem poleconym na adres LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012 do godz. 15:00.
Na kopercie należy dopisać „Nabór – specjalista ds. administracji i promocji”. Dokumenty, które wpłyną do LGD po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44 w dniu 20 września 2012 o godzinie 14:00. W trakcie weryfikacji formalnej obecność kandydatów ubiegających się na stanowisko specjalisty ds. administracji
i promocji jest obowiązkowa. Po weryfikacji formalnej wyłonione zostaną osoby z którymi będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie wymaganych umiejętności praktycznych. 

 

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona tuż po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Oraz na stronie internetowej LGD.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 678-70-04 (p. Monika Chudzia – kierownik biura)

 

13.09. 2012 r.

 

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH  LSR

 Działanie „Małe projekty”

Lp.

Dane operacji

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

1.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Złoczew

- tytuł inwestycji

- „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – budowa siłowni zewnętrznej, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w Złoczewie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 16 788,82 zł

 

57,33

I

2.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Brąszewice

- tytuł inwestycji

Zmiana wizerunku wita czy jako źródło informacji turystycznej gminy Brąszewice

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 21 013,01 zł

 

56,07

II

3.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Brzeźnio

- tytuł inwestycji

Wyposażenie świetlic wiejskich w zaplecze kuchenne

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 12 200,00 zł

 

56,07

III

4.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Wróblew 

- tytuł inwestycji

Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD.

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 15 808,00 zł

 

53,33

IV

5.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Brzeźnio

- tytuł inwestycji

Witacze – promocja gminy i LGD

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 25 000,00 zł

 

52,50

V

6.

- wnioskodawca operacji –

 Awista Pierwsza Sp. z o.o.

- tytuł inwestycji

Renowacja dworku wpisanego do rejestru zabytków poprzez wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowej fundamentów

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 25 000,00 zł

 

48,44

VI

7.

- wnioskodawca operacji –

 Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie

- tytuł inwestycji

Bliżej świata – kawiarenka internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –             15 322,40  zł

 

45,31

VII

8.

- wnioskodawca operacji –

 Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu

- tytuł inwestycji

Sobótki nad Zalewem Próba jako wydarzenie kulturalne inaugurujące sezon letni w Gminie Brzeźnio

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –             21 762,61  zł

 

44,06

VIII

9.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Czartorii

- tytuł inwestycji

Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Czartorii

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –             25 000,00  zł

 

43,44

IX

10.

- wnioskodawca operacji –

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu

- tytuł inwestycji

Powitanie wakacji i Pożegnanie lata – cykl imprez łączących pokolenia

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –             24 999,34 zł

 

43,13

X

11.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Brzeźniu

- tytuł inwestycji

Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń kuchennych świetlicy w Brzeźniu

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

 

38,75

XI

12.

- wnioskodawca operacji –

Parafia Rzymsko-Katolicka w Wągłczewie

- tytuł inwestycji

Remont klasztoru przy Kościele św. Klemensa w Wągłczewie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            24 800,00 zł

 

38,75

XII

13.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Unikowie

- tytuł inwestycji

Wyposażenie strażnicy OSP w Unikowie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            12 000,00 zł

 

38,44

XIII

14.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Pyszkowie

- tytuł inwestycji

Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej wraz z wyposażeniem przy OSP we wsi Pyszków

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

 

38,44

XIV

15.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Oraczewie

- tytuł inwestycji

Remont i modernizacja świetlicy w Oraczewie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

 

37,81

XV

16.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Gozdach

- tytuł inwestycji

Poprawa jakości życia członków OSP oraz lokalnej społeczności poprzez remont Domu Strażaka stanowiący świetlicę wiejską w Gozdach

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

 

37,50

XVI

17.

- wnioskodawca operacji –

OSP w Łeszczynie

- tytuł inwestycji

Remont i modernizacja budynku OSP Łeszczyn stanowiącego centrum kulturalne wsi

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            17 464,12 zł

 

34,69

XVII

 

 

 

LISTA WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH  LSR

  z uwagi na nieuzyskanie minimalnych punktów tj. 20 aby wniosek dostał się do finansowania.

 

18.

- wnioskodawca operacji –

Zebra Entertainment Sp. z o.o.

- tytuł inwestycji

„Odkrywcy Szlaku Sieradzkiej E-ski” – realizacja mobilnej gry plenerowej oraz rozwój systemu lokalnych odznak turystycznych, jako promocja i rozwój turystyki w regionie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

 

15,31

XVIII

19.

- wnioskodawca operacji –

Zebra Entertainment Sp. z o.o.

- tytuł inwestycji

„Obraz Złoczewski” – mobilna gra plenerowa oparta na walorach kulturowych i historycznych regionu LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca –            25 000,00 zł

15,00

XIX

 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

 

 

Lp.

Dane operacji

Suma uzyskanych punktów

Uzyskane miejsce na liście

1.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Wróblew

- tytuł inwestycji

- Remont 7 boisk poprzez wyposażenie ich w sprzęt sportowy oraz utwardzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki brukowej

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 140 477,00 zł

 

44,67

I

2.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Brąszewice

- tytuł inwestycji

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i placu parkingowego w Brąszewicach

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 127 656,14 zł

 

42,86

II

3.

- wnioskodawca operacji –

 Gmina Wróblew

- tytuł inwestycji

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 384 864,00 zł

 

38,67

III

4.

- wnioskodawca operacji –

 Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Jana Nepomucena w Kliczkowie Małym 

- tytuł inwestycji

Remont dzwonnicy zabytkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła Pw. Św. Jana Nepomucena w Kliczkowie Małym

- kwota pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca – 299 466,00 zł

 

33,75

IV

 

 

21.09. 2012

Informacja o wynikach konkursu

pt. „Szlakiem zabytków, dworków i obiektów sakralnych

z terenu LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

 

Informujemy, iż szczęśliwcami konkursu fotograficznego okazały się następujące osoby:

I miejsce – Pan Michał Ławniczak z gminy Brąszewice wygrywając notebooka

II miejsce – Pani Agnieszka Szymczak-Świtała z gminy Brzeźnio wygrywając telewizor 21”

III miejsce – Pani Justyna Skowron z gminy Brąszewice wygrywając tablet


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie i za nadesłanie prac.

Zdjęcia te będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie w celu promocji regionu i gmin członkowskich.

 

 

24.09. 2012

23 września w Piotrkowie Trybunalskim świętowano tegoroczne Dożynki Wojewódzkie.  Przy takiej okazji nie zabrakło wystawców i  wytwórców promujących lokalne dobra. Nie zabrakło też reprezentacji naszej Lokalnej Grupy Działania. Degustację słodkości przygotowało Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec z Gminy Złoczewa a produkty pszczelarskie wystawił Pan Kazimierz Otrębski z Brzeźnia.

 

img_3146jpg [400x300]

img_3143jpg [400x300]

img_3142jpg [400x300]Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia LGD "Szlakiem sieradzkiej E-ski" w roku 2013 znajdują się w podzakładce 2013!!!

 


 


 


red. str. KMS 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859854 Odwiedzin
Powrót do góry