Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy plenerowej - niemasowej.

Wymagane dokumenty:

zawiadomienie wraz z załącznikami  ( formularz do pobrania)

Miejsce złożenia dokumentów:

sekretariat

Opłaty:

-

Termin i sposób załatwienia:
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do Burmistrza Miasta Złoczewa na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, rodzaj i i charakter imprezy,miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa   uczestników ( formularz).
Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć i zgodę instytucji udostępniającej lokal/ teren na zorganizowanie imprezy.

W przypadku przyjęcia zawiadomienia (wniosku) bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
Ewentualna decyzja o zakazie realizacji imprezy niemasowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096.)

Ustawa z dnia 25. 10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983)  - art 34-37.

Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)

Ustawa z dnia 26.10. 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn.zm)

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 35 i 36 ww. ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnj  Burmistrz Miasta Złoczewa wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem budowlanym.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. 
Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.  

Inne informacje:
- Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie (art.34 ust.7) nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Miasta Złoczewa (organ gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy).
- W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w sposób objazdowy organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić korzystanie z tej drogi z jej rządcą.
- Jeśli podczas imprezy artystycznej lub rozrywkowej planuje się pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić ww. imprezę ze Strażą Pożarną
- Prezes Rady Ministrów (art.37 ust.1) może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
- Wojewoda (art.37 ust.2) może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez na terenie województwa lub jego części.
- Do zawiadomienia (wniosku) organizator winien dołączyć scenariusz imprezy jednorazowej niemasowej lub w przypadku cyklicznych imprez niemasowych (np. sportowych) -terminarz imprez na rok kalendarzowy.

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211168 Odwiedzin
Powrót do góry