Przetargi

24 lipca 2017 13:12 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie.

Złoczew, dnia 24 lipca 2017 r.

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

znak sprawy:   Zp.271.7.2017.WP

 

 

dotyczy:           postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2015  r.  poz.  2164  z  późn.  zm.) zwana dalej ustawą, informuję
o unieważnieniu  przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 lipca 2017 r. Zamawiający otrzymał od podmiotu świadczącego usługi teleinformatyczne, w szczególności usługi hostingu kont poczty elektronicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie informację o awarii infrastruktury IT. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, iż od godzin popołudniowych dnia 20 czerwca 2017 r. do chwili obecnej występują problemy z korespondencją elektroniczną kierowaną przez uczestników postępowania na adresy poczty elektronicznej wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż Zamawiający nie otrzymał od dostawcy usług teleinformatycznych potwierdzania technicznej możliwości pełnego odzyskania korespondencji elektronicznej nadanej przez uczestników postępowania w okresie trwania awarii infrastruktury IT należy przyjąć, iż Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, postanowiono jak na wstępie.

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający ogłosi nowe postępowanie przetargowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie.

 

 

Burmistrz Złoczewa
  Jadwiga Sobańska
              

 

Egz. nr ____

 

Wykonano w 2 egz., otrzymują:

  1. Adresat (w sposób wskazany w ustawie)
  2. a/a - Zp.271.7.2017

Przeczytano: 181 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry