Przetargi

10 marca 2017 11:04 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Informacja o treści złożonych ofert

Numer sprawy: Zp. 271.2.2017

                                                                                                          Złoczew, dnia 09.03.2017

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452 km.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:              719 422,00 zł.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 15 września 2017r..

 

W terminie do dnia 08.03.2017r. do godziny 10:00, złożono następujące oferty:

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena netto

VAT

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

 

Nr 1

 

 

BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak ul. Uniejowska 17A, 98-200 Sieradz

 

 

975592,68                 zł.

 

 

224386,32zł

 

1199979, 00zł.

 

 

36 miesięcy

 

15 wrzesień 2017r

 

 

Nr 2

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

 

 

921755, 75 zł.

 

 

212003, 82 zł

 

 

1133759, 57 zł.

 

 

3 lata

 

 

 

15 wrzesień 2017r

 

 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                   Jadwiga  Sobańska

Przeczytano: 351 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry