Przetargi

01 marca 2017 13:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Zapytanie ofertowe: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023.

Złoczew, dn.28 .02.2017r.

Znak: RL. 062.02.16.kms.2016/17

 

 

 

Dotyczy: „Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023”.

 

 

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza  do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego na: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023”.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego  rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016-2023 w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

 

Do sprawozdań dołączony będzie wykaz wydatków (wzór -załącznik nr 1a i b), obejmujący wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym m.in. wynagrodzenie wykonawcy – 2 faktury,  dodatki dla pracowników,

Sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych za dany okres powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta w formie protokołów

 (wzór -załącznik nr 2).

 

Łącznie do weryfikacji i zatwierdzenia przez rewidenta zaplanowano 2 sprawozdania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanej liczby sprawozdań. W przypadku konieczności uzupełnienia sprawozdania przez Zamawiającego na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego badania sprawozdania na zasadach jak dla nowego protokołu bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca będzie poinformowany o konieczności weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania (oraz ewentualnej korekty) z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Termin weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania przez rewidenta: nie później niż 5 dni od otrzymania sprawozdania.  Dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.  Wszelkie koszty, w tym m.in. koszty podróży i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania o kreślonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania badania sprawozdań finansowych (są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1011z późn. zm.);

b) spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 z późn. zm.);

 

2. W celu potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdzielne III.

 

3. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia

 

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Do oferty należy załączyć:

a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego  Zapytania Ofertowego,

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)  Uprawnienia do wykonania działalności związanej z badaniem sprawozdań finansowych,

e) Kopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

f) Pełnomocnictwo – należy złożyć jedynie w przypadku jeżeli osoba podpisująca w/w/ dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.

2.Dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wszelki wymagane dokumenty powinny być składane w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena -waga 100%

 

     

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1.Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych  licząc od daty przekazania poszczególnego sprawozdania od Zamawiającego.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście;  listem w sekretariacie Urzedu Miejskiego  na adres:   Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16   98 – 270 Złoczew;  e-mailem na adres: promocja@zloczew.pl  do dnia  6.03. 2017   do godz. 15.30

b)      ofertę należy przesłać: w  kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  i opatrzonej opisem „Usługi biegłego rewidenta – Program Rewitalizacji Gmina Złoczew”/ oferta przesłana mailem powinna w tytule być opatrzona opisem  „OFERTA - usługi biegłego rewidenta – Program Rewitalizacji Gmina Złoczew”.

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

1)Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje o tym fakcie w BIP Złoczew/ przetargi oraz na stronie www.zloczew.pl   - zakładce dot. Rewitalizacji.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

1) . Inspektor Katarzyna Sufleta  507 216 834

2)   Inspektor Cecylia Frejek  43 820 24 60

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania (roczne/okresowe/końcowe) – 2 części,

2) Załącznik nr 2 Wzór protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu,

3) Oferta wzór,

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków,

Przeczytano: 525 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry