Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie
http://zloczew.pl

02 marca 2018 12:43 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 30 tys. na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz obsługą podczas 28 Dni Złoczewa.

Znak: RL. 0541.kms.1.dz.2018                           

Złoczew,   dn. 2.03.2018 r.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO 

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA

„wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas

 imprezy plenerowej   28 Dni Złoczewa  w Złoczewie w dn. 03.06.2018”

 

Gmina Złoczew   z siedzibą  Ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew  NIP 827-22-34-466

informuje, że w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „ 28 Dni Złoczewa” zaplanowanej na 03.06.2018 roku,  prowadzi   rozeznanie cenowe na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.

Rozeznanie cenowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Realizacja wraz z dostawą scenotechniki  podczas imprezy plenerowej zaplanowanej na 3.06.2018r w Złoczewie

W szczególności wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z transportem, montażem i demontażem oraz zabezpieczenie techniczne, w tym: obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa  całej imprezy.

Wymagany jest system nagłośnieniowy i oświetleniowy, zgodny z  riderami Wykonawców (Załącznik nr 1 - 3).

 

Termin realizacji:   03.06.2018r.

Gotowość sceny, nagłośnienia,  oświetlenia, 03.06.2018r. o godz. 11.00.

Zakończenie imprezy  03.06.2018r. ok. godz. 23.00.

Miejsce realizacji:  Park Miejski “Za pałacem” w Złoczewie.

 

Termin płatności

7 dni po dostarczeniu faktury VAT.

 

Inne:

Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zapytaniu w zakresie riderów.

Od decyzji Zamawiąjacego wynikających z niniejszego rozeznania cenowego nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

Ważne: Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, jest akceptacja Wykonawcy przez managementy reprezentujące Artystów.

 


Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 4

2. Zestawienie sprzętu zapewnianego przez Oferenta.

3. Akceptacje oferty  przez techników Artystów.


 Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć  do dnia 08. 03. 2018 r.

Liczy się data wpływu oferty  do Urzędu Miejskiego w Złoczewie na adres:

Urząd Miejski w Złoczewie

ul. Szkolna 16

98 – 270 Złoczew

Sekretariat             

Koperta powinna być opatrzona podpisem:  „Scenotechnika  - 28 Dni Złoczewa”Osoba do kontaktu: Katarzyna Sufleta 507 216 834

Załączniki:

załącznik nr 1 [432.62 KB]

załącznik nr 2 [586.36 KB]

załącznik nr 4 [333.46 KB]

ogłoszenie [733.08 KB]

ogłoszenie [196.07 KB]