Komunikaty

22 lutego 2017 15:18 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złoczew

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

 

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złoczew

 

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą Nr XVIII/85/16 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego  przedszkola , oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Złoczew, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Ustalam termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego, w danym przedszkolu, w roku szkolnym 2017/2018 - tj. od 1 lutego 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

 § 3. Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 i § 5, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 4. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 § 5. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 6. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi ZEASz w Złoczewie.

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta Złoczew

 

 

                                                                                                                  Jadwiga Sobańska

Przeczytano: 526 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry