Komunikaty

22 lutego 2017 14:26 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

OGŁOSZENIE

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2017r. na terenie Gminy Złoczew.

1.      Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016r., poz.1817) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie.

  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot podróży.

3.      W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Złoczew, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b)      korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)       przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

4.      Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a)      opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b)      przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

5.      Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczew.

6.      Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

7.      Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

8.      Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 02.03.2017r. do godz.16.00 na adres Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

Druk formularza zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, a także jest dostępny do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

                                                                                                 Burmistrz Miasta Złoczewa

                                                                                                      /-/Jadwiga Sobańska

Złoczew, dnia  2017-02-22

Przeczytano: 268 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry