Komunikaty

22 lutego 2017 14:26 | Komunikaty

OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 13:49 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: - przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu...

czytaj więcej »

17 lutego 2017 14:52 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016r. poz.1817) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/141/16 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu...

czytaj więcej »

15 lutego 2017 11:54 | Komunikaty

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie, które odbędzie się dnia 20.03.2017 r. godz. 10.00 I termin, godz. 10.30 II termin w Urzędzie Miejskim w Złoczewie (sala sesyjna).

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie, które odbędzie się dnia 20.03.2017 r. godz. 10.00 I termin, godz. 10.30 II termin w Urzędzie Miejskim w Złoczewie (sala sesyjna). Porządek obrad: Otwarcie...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 15:11 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 12:38 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia wzdłuż ulicy Łąkowej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 10. 02. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 13:59 | Komunikaty

KONDOLENCJE

"A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz stoję twarzą w twarz z Tym, który jest..." Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski" Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Pani Małgorzacie Świętczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolcu oraz Jej Bliskim...

czytaj więcej »

09 lutego 2017 15:38 | Komunikaty

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w...

czytaj więcej »

06 lutego 2017 14:12 | Komunikaty

KONDOLENCJE

"Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie" Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Radnej Dorocie Tomczyńskiej oraz Jej Bliskim z powodu śmierci Ojca przekazują Burmistrz Miasta Złoczewa – Jadwiga Sobańska ...

czytaj więcej »

31 stycznia 2017 13:12 | Komunikaty

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXVII/161/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami...

czytaj więcej »