INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.1.2018. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22”.

 

Numer sprawy: Zp. 271.1.2018

                                                                                                                                                 Złoczew, dnia 12.02.2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.1.2018. Nazwa zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19  do S22”.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Gmina Złoczew informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:            

72.772,33 zł.

 

Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 31 maja 2018r.

Okres gwarancji – 84 miesiące.

W terminie do dnia 12.02.2018r. do godziny 10:00, złożono następującą ofertę:

 

Oferta Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

Okres gwarancji i rękojmi

 

Termin wykonania

 

Nr 1

 

 

 

 

 

Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy

98-200 Sieradz                 ul. Jagiellońska 28/12

 

 

158 003,09 zł.

 

 

84 miesiące

 

 

31. 05. 2018r.

 

 

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                    Jadwiga  Sobańska

Wyświetlono: 219

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 219

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • Zawiadomienie o unieważnieniu...

    Złoczew, dnia 27.11.2017r.   Znak sprawy: Zp. 271.12.2017                                                                                              ...

  • ZAPYTANIE OFERTOWE...

    Złoczew, dnia 11.12.2017r. MGOPS.PS. 271.3.2017   ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia...

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

    Ogłoszenie nr 507861-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej...

Powrót do góry