_wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. W STOLCU OTRZYMAŁA, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU


„Nasza Eko-pracownia”


Nazwa zadania pn.: „Nasza Eko – pracownia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu”

Koszt całkowity zadania:  – 27 976,50 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 22 487 zł

Udział własny – 5 489, 50 zł


Zadanie „Nasza Eko - pracownia” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Do pracowni w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW  zakupione zostały  m.in:

1. Sprzęt audiowizualny ( tablica interaktywna) z laptopem;

2. Nowoczesne  pomoce dydaktyczne (mikroskopy, modele narządów, plansze, mikroskopy, lornetki, kompasy,  mapy, gry dydaktyczne, zestawy doświadczalne, okazy skał, stacja pogody, rośliny doniczkowe  i wiele innych).

3.  Meble do pracowni

4. Fototapeta o tematyce przyrodniczej

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni jest możliwa realizacja takich celów jak:

  • pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie uczniom poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
  • określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
  • umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych,

Realizacja zadania  w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody i środowiska przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia. Pozwoli docenić bogactwo i walory przyrodnicze gminy i okolic, a także uzmysławia konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.

img_1213jpg [400x300]

img_1215jpg [400x300]

img_1222jpg [400x300]

img_1228jpg [400x300]

img_1230jpg [400x300]

_wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

Gmina Złoczew w 2017 roku rozpoczęła realizację zadania pn.:

 

 „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew w 2017 roku”.

 

Całkowity koszt zadania: do kwoty 67 844,83 zł

 Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 54 275,00 zł

 

  „Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

 

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 41 nieruchomości z terenu miasta i gminy Złoczew o łącznej masie około 110,32 Mg
w tym :

1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 62,672 Mg z 19 nieruchomości,

2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 47,648 Mg  z 22 nieruchomości.

 

www.zainwestujwekologie.pl

_wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

Gmina Złoczew w dniu 05.07.2016 r. rozpoczęła realizację zadania pn.:

 

 „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew w 2016 roku”.

 

Całkowity koszt zadania: do kwoty 78 514,30 zł

 Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 38 472,00 zł

 Dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW: do kwoty 39 257,00 zł

 

  „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

 

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 34 nieruchomości z terenu miasta i gminy Złoczew o łącznej masie około 133,77 Mg
w tym :

1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 68,418 Mg z 14 nieruchomości

2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 65,359 Mg  z 20 nieruchomości

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 _wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

Gmina Złoczew w listopadzie 2015 r. zrealizowała zadanie pn.:

 

 „Usunięcie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Złoczew”.

 

Całkowity koszt zadania: 24 206,43 zł

 Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 23 963,00 zł

 Środki udostępnione przez NFOŚiGW to 12 103,00 zł

 Środki udostępnione przez WFOŚiGW w Łodzi to 11 860,00 zł


  Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

 

 Zadanie obejmowało usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości na terenie miasta i gminy Złoczew o masie 39,74 Mg. Celem i korzyścią z realizacji projektu jest ograniczenie emisji pyłów azbestu do środowiska, poprawa stanu środowiska naturalnego, oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych miedzy regionami poprzez wyeliminowanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl**********************************

_wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

        W 2015 zrealizowane zostało zadanie pn.

"Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu w Złoczewie",

  dotowane ze środkó WFOŚiGW w Łodzi 

kwotą 8 696,00 zł 

dsc03319jpg [400x300]

dsc03324jpg [400x300]

20151013_114347jpg [400x300]

 


                                      *****************************************************

_wfos_nowe_color_skroconejpeg [1187x353]

W latach 2013 - 2014  Gmina Złoczew zrealizowała zadanie pn.
"Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło Miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".


 

Zadanie dofinansowano ze środków:

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi

 

Całkowity  koszt  zadania:  9 000 000,00 zł.

w tym:  dotacja  ze środków  WFOŚi GW w Łodzi:   7 200 000,00 zł


dsc08341jpg [400x300]

cieplowniajpg [400x300]

dsc00392jpg [400x300]

dsc05123jpg [400x300]


***************************************************************

logo2jpg [1184x741]

W okresie od VII - X 2013 r. Gmina Złoczew realizowała zadanie pn.

 

"Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie".

 

Zadanie dofinansowano ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowity  koszt  zadania:   47.077,00 zł.

w tym:  dotacja  ze środków  WFOŚi GW w Łodzi:     39.865,00 zł


dsc08910jpg [400x300]

dsc08920jpg [400x300]*************************************************************

 

logo2jpg [1184x741]

 

We wrześniu 2013 r. Gmina Złoczew zrealizowała zadanie pn.

 

"Konserwacja cieku Burdynówka".

 

Zadanie dofinansowano ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowity  koszt  zadania:   39.594,19 zł.

w tym:  dotacja  ze środków  WFOŚi GW w Łodzi:     31.662,00 zł


100_4115jpg [400x300]


100_4117jpg [400x300]


***************************************************************

 

 

logo2jpg [1184x741] 

 

W 2012 r. Gmina Złoczew zrealizowała zadanie pn.

 

"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie

wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej".

 

Zadanie dofinansowano ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowity  koszt  zadania:    3 049 372,38 zł.

w tym:  dotacja  ze środków  WFOŚi GW w Łodzi:     442 974,00 zł

           pożyczka ze środków WFOŚiGW w Łodzi :    442 975,00 zł

 

 

dsc06971jpg [400x300]


dsc06979jpg [400x300]

 

 

 

*****************************************************************

 

logo2jpg [1184x741]

 

Zadanie "Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Złoczew - Miasto róż" zostało zrealizowane przy udziale środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania to 23 938,20 zł a wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi: 9557,00 zł.  Zadanie polegało na  poprawie efektu estetycznego parków miejskich przy ul. Szerokiej i Wieluńskiej oraz zwiekszeniu bioróżnorodności poprzez utworzenie siedlisk dla owadów. Dzięki wykonanym w czerwcu 2011r. nasadzeniom krzewów różanych, stworzono tam miejsca odpoczynku i rekreacji zarówno dla mieszkańców jak i przejezdnych.

 

dsc08937jpg [400x300]


dsc08940jpg [400x300]

dsc09145jpg [400x300]

dsc09155jpg [400x300]

dsc09161jpg [400x300]

dsc09152jpg [400x300]

 

*********************************************************logo2jpg [1184x741]

Program "Przyroda wokół nas" jest realizowany w ramach programu Edukacji Ekologicznej w szkołach podstawowych i gminazjum Gminy Złoczew przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania to 42080,00 zł

a wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi: 35630,0  zł. 


Program „PRZYRODA WOKÓŁ NAS” w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Złoczew będzie realizowany poprzez poniższe zadania:
 utworzenie na terenie szkół „Kącików zieleni”
 dostrzeganie piękna przyrody
 konkurs fotograficzny i konkurs plastyczny „Piękno naszej okolicy jesienią”
konkurs recytatorski „Ekologiczny wierszokleta”
szkolne obchody Dnia Ziemi – kwiecień 2012
finał konkursu plastycznego „I co dalej nasza planeto?”
finał międzygminnego konkursu wiedzy ekologicznej „Z przyrodą za pan brat”
projekcja prezentacji i filmów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
promowanie aktywnych i prozdrowotnych form wypoczynku
gminny rajd rowerowy Eko – rajd
wycieczka do ogrodu botanicznego i japońskiego we Wrocławiu
wycieczka do arboretum w Rogowie i skansenu wsi polskiej w Łowiczu.

Program ma na celu :
•    Dbanie o zieleń i estetykę najbliższego otoczenia
•    Poznanie wieloletnich roślin ozdobnych i sposobu ich pielęgnacji
•    Dostrzeganie piękna wokół nas, kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego nas środowiska
•    Podtrzymanie obchodów Dnia Ziemi w szkole
•    Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą
•    Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
•    Inspirowanie aktywności twórczej, popularyzacja fotografii przyrodniczej wśród uczniów,
 umiejętność pracy w grupie
•    Nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka,
•    Kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody,
•    Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, zachęcanie do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy ekologicznej
•    Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie
•    Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
•    Pogłębianie wiedzy o formach ochrony przyrody w najbliższej okolicy.
•    Poznanie zależności zachodzących w środowisku.
•    Wyrażanie swoich uczuć związanych z poznawaniem przyrody poprzez słowną formę ekspresji
•    Poszerzenie wiadomości na temat roślin i warunków ich życia
•    Rozwijanie zainteresowań światem przyrody
•    Zapoznanie z formami prezentacji egzotycznych gatunków roślin
•    Wyrównywanie szans edukacyjnych – umożliwienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej uczestniczenia w zajęciach  terenowych.
•    Propagowanie zasad turystyki przyjaznej środowisku, zdrowego trybu życia, bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym poprzez wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze.


A tak wygląda realizacja projektu w Publicznym Gimnzjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie

pg1jpg [400x300]

pg_11jpg [400x300]

pg2jpg [400x300]

w Szkole Podstawowej w Broszkach

broszki_1jpg [400x300]


broszki_3jpg [400x300]

broszki_4jpg [400x300]

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.

stolec_1jpg [400x300]

stolec_2jpg [400x300]

w Szkole Podstawowej im.  Mikołaja Kopernika w Złoczewie.

111jpg [400x300]


sp_z2jpg [400x300]


sp_z3jpg [400x300]


sp_z_4jpg [400x300]


Red.KMS

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

576097 Odwiedzin
Powrót do góry