2017

 

 

 

4.07.2017r.

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko

Pracownik ds. Administracyjno – Projektowych

 


Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko

Pracownik ds. administracyjno-projektowych

 

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

 1. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony – 3 miesiące, pełny etat

 

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zakres obowiązków:

 • doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów,
 • weryfikacja wniosków złożonych do LGD i przygotowywanie umów z grantobiorcami,
 • weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD,
 • kontrola projektów rozliczanych przez LGD a szczególnie grantów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • pomoc w przygotowaniu zestawień do wniosku o płatność,
 • współpraca z pracownikami biura i obsługa interesantów,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.
 • poszukiwanie innych niż EFROW źródeł finansowania dla realizacji projektów LGD.

Wymagania konieczne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Kompetencje pracownika administracyjno-biurowego (doświadczenie w pracach biurowych) w tym biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office,

 

Wymagania pożądane:

 • Znajomość programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020 (która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem testu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys ze zdjęciem (CV)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002                      Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i             doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),
 • kwestionariusz osobowy.

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12 lipca 2017r. roku na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” ,                ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na pracownika ds. Administracyjno-projektowych

 • Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i             miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

 

 

28.02. 2017r.

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski można składać od 8 do 24 marca 2017r. w godz.8:00 - 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie http://www.zw-s.pl/index.php/dzialania-lgd/269-ogloszenie-konkursu-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej

 

 

 

 3.02. 2017

Nowy ROK  ...nowa ulotka :)

Zachęcamy  do korzystania.