Projekty realizowane w Gminie Złoczew - 2009 - 2017

 

 

 


 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacje  mające na celu:


  "Budowę kanalizacji deszczowej w mieście Złoczew",


"Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji samitarnej"


współfinansowane  są ze środków  Unii Europejskiej 

w ramach Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich  i różnicowanie  gospodarki wiejskiej"

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

W latach 2009/ 2010  Gmina Złoczew zrealizowała operację pn.  "Budowa Kanalizacji deszczowej w mieście Złoczew" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich  i różnicowanie  gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


 

W roku 2012  Gmina Złoczew realizuje operację pn.  "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich  i różnicowanie  gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". 

 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa  inwestująca w obszary wiejskie

operacje  mające na celu:


budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec


przebudowę  boiska istniejących przy Szkolach Podstawowych w Złoczewie, Stolcu

i Unikowie na boiska wielofunkcyjne


współfinansowane są ze środków  Unii Europejskiej

w ramach działania  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

W latach 2010 - 2011  Gmina Złoczew realizowała operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

W roku 2012 Gmina Złoczew realizuje operacja pn. „Przebudowa boiska istniejącegp przy Szkole Podstawoweej w Złoczewie na boisko wielofunkcyjne” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.


W roku 2013 Gmina Złoczew zrealizowała operacje pn. „Przebudowa boiska istniejącegp przy Szkole Podstawoweej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne” oraz „Przebudowa boiska istniejącegp przy Szkole Podstawoweej w Unikowie na boisko wielofunkcyjne” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.


 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa  inwestująca w obszary wiejskie

Projekty współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

 

 

W ramach Osi IV LEARDER  w 2011r.  zrealizowano operację pn. "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni  - etap I, wykonanie widowni"  w ramach działania  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


 

Gmina Złoczew pozyskała również środki z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007 - 2013  na operacje pn. :

 

"Wydanie mini - informatora  Miasta i Gminy Złoczew, elementem promocji turystyki na obszarze LGD Szlakiem Sieradzkiej  E-ski"   realizacja w roku 2010,


"Zmiana wizerunku witaczy jako źródła informacji turystycznej z terenu Gminy Złoczew"     realizacja w roku 2010,


"Uśmiech dziecka - zagospodarowanie skweru przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie z przeznaczeniem na plac zabaw"   realizacja lipiec 2011,

 

 

"Dni Złoczewa - tradycja i nowoczesność"  realizacja 18 - 19 czerwca 2011r.  


 

Rewitalizacja  terenów zieleni w mieście Złoczew - "Lawendowe miasto" - realizacja sierpień 2011r.


"W zdrowym ciele, zdrowy duch" - budowa siłowni zewnętrznej, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacjw Złoczewie  - realizacja 2013r.


"Rewitalizacja zbiornika wodnego BANIA w Złoczewie"  - realizacja 2014r.


 "Wyposażenie sali konferencyjnej w zabytkowym pałacu Ruszkowskich z przeznaczeniem na cele kulturalno - edukacyjno - społeczne"  - realizacja grudzień 2014 - styczeń 2015r.


"Wyposażenie przestrzeni miejskiej w Złoczewie w małą architekturę" - realizacja grudzień 2014r.

 


 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi

 

Gmina Złoczew uzyskała dotację na realizację zadań:


"Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło Miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" -  realizacja 2014r.


Szkołą Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie laureat konkursu "Moja wymarzona ekopracownia  - "Leśny Zakątek" - 2013 r.


"Konserwacja cieku Burdynówka"  - wrzesień 2013r.


"Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie"   lipiec - październik  2013r.


"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej"  - rok 2012

Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Złoczew - "Miasto róż" - czerwiec 2011r. 


"Przyroda wokół nas" - realizowanego w ramach Edukacji Ekologicznej w szkołach podstawowych i gminazjum Gminy Złoczew - realizacja  XII 2011 do VI 2012r.  

 

 

 Gmina Złoczew bierze udział w projekcie "Partnerstwo Promocja Praca - ekonomia społeczna w regionie łódzkim'' współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego - w ramach poddzialania 7.2.2.POKL - Wsparcie ekonomii spolecznej , polegające na przygotowaniu i prowadzeniu spotkan partnerstw lokalnych  wraz z prowadzeniem bieżącej dokumentacji i sprawozdawczości partnerstwa lokalnego oraz pozostawaniu w stałym kontakcie z Konsultantem regionalnym.  Realizator Projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Spoleczne - Ja- Ty - My, Partner projektu:  Centrum Inicjatyw Obywatelskicj  - OPUS. Okres realizacji projektu: 1.01. 2009 - 31.08. 2010r.
 

 

Gmina Złoczew jest partnerem projektu realizowanego przez pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne - pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)".  Okres realizacji projektu: 2009 - 2010. 

 


 W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Gmina Złoczew zrealizowała:

 - w 2009r. zadnie pn"Przebudowa Drogi Gminnej:  Grójec Mały - Grójec Wielki o długości - 3,195 mb - II etap."

 - w 2011r. reazlizować będzie zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki".

 

red.KMS