Stypendia

 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych,  słuchaczy kolegiów nauczycielskich i językowych.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2014r.w Miejsko-Gminym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobierać od dnia 26.08.2014r

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złoczew odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90f  tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoczew.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Stypendium jest formą pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Pomoc jest realizowana w formie zwrotu kosztów zakupu wymienionych w katalogu materiałów lub usług po przedstawieniu oryginałów rachunków, faktur VAT. Refundacji dokonuje się w dwóch ratach: do 10 grudnia 2014r. oraz do 10 czerwca za 2015r.

Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2014r.
Wnioski należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pok. 2 oraz 3. 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Ttttthhhtrhruhtyuytjyui8uio8o9
Jednocześnie informujemy, że można się ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania w/w świadczenia jest zdarzenie losowe (np. nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkaniowego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, włamania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku


Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: fgertttttttttrrrrrrrrrrrrrrr
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym  odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (załączniki):
- zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc (tj. sierpień 2014 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku;
- oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,
-  decyzja lub oświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, pielęgnacyjny, itp.)
-  zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
- decyzja oraz dowód otrzymania renty/emerytury za sierpień 2014 r.
-  dowód otrzymania lub płacenia alimentów  w sierpniu 2014 r.

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w 2013 r.

- dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM  2014/2015

 

 1. PODRĘCZNIKI NIE FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 2. ZESZYTY
 3. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY
 4. TABLICE MATEMATYCZNE
 5. LEKTURY SZKOLNE
 6. PIÓRNIK
 7. TORNISTER, PLECAK SZKOLNY
 8. OBUWIE SPORTOWE NA W-F (2 RAZY W ROKU SZKOLNYM)
 9. STRÓJ NA W-F (RAZ W ROKU SZKOLNYM) tj.: (SPODENKI GIMNASTYCZNE + KOSZULKA, BLUZA + SPODNIE DRESOWE, 2 PARY SKARPET)
 10. STRÓJ GALOWY (RAZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015) tj.: (SPÓDNICZKA GALOWA + BLUZKA BIAŁA, SPODNIE GALOWE + KOSZULA BIAŁA)
 11. ARTYKUŁY SZKOLNE (BLOKI, FLAMASRTY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, BIBUŁA, TEMPERÓWKA, KALKULATOR, BRYSTLOE, PAPIER KANCELARYJNY, KOREKTORY, NOZYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA itp.)
 12. WYJAZD DO KINA, TEATRU (ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY)
 13. ZIELONA SZKOŁA, WYCIECZKI SZKOLNE (ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY)
 14. KOMPUTER, DROBNE CZĘŚCI DO KOMPUTERA (np.: MYSZKA, DRUKARKA, TUSZ DO DRUKARKI itp.)
 15. EDUKACYJNE PROGRAMY KOMPUTEROWE, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (dla osób niekorzystających z ulgi podatkowej)
 16. OPŁATA ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENCIE, ZAKUP INSTRUMENTU
 17. OPŁATA ZA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO, ZAKUP KASET LUB PŁYT CD Z LEKCJAMI JĘZYKA OBCEGO
 18. DOJAZD DO SZKOŁY ( IMIENNY BILET MIESIĘCZNY NA DOJAZD DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ)
 19. POBYT W INTERNACIE
 20. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA

 

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na rachunku figurowała adnotacja „szkolne”, „sportowe”. W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

 

 

KIEROWNIK

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCZEWIE

( - ) ALEKSANDRA KOWALSKA

Wniosek


Regulamin