Wydanie zaświadczenia o zalesieniu

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z mapą ewidencyjną z zaznaczą działką oraz kserokopia wypisu z ewidencji gruntu

Miejsce złożenia dokumentów:

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych -  Marcin Machała, pok. 109

Opłaty:

17zł

Termin i sposób załatwienia:

W dniu wpływu wniosku.

Powrót do góry