Najnowsze wiadomości

22 lutego 2017 15:18 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złoczew

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 14:26 | Komunikaty

OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 13:49 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: - przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 10:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km Złoczew: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

czytaj więcej »

20 lutego 2017 15:29 | Aktualności

Powstał oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Złoczewie.

Podczas piątkowego spotkania z przedsiębiorcami ( 17.02) Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska i Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi Pan Mirosław Haze podpisali porozumienie o utworzeniu oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Złoczewie. Jej celem jest...

czytaj więcej »

17 lutego 2017 14:52 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016r. poz.1817) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/141/16 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu...

czytaj więcej »

17 lutego 2017 14:17 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.

Złoczew, dnia 17.02.2017r. Znak: Zp.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km. Działając...

czytaj więcej »

15 lutego 2017 11:54 | Komunikaty

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie, które odbędzie się dnia 20.03.2017 r. godz. 10.00 I termin, godz. 10.30 II termin w Urzędzie Miejskim w Złoczewie (sala sesyjna).

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie, które odbędzie się dnia 20.03.2017 r. godz. 10.00 I termin, godz. 10.30 II termin w Urzędzie Miejskim w Złoczewie (sala sesyjna). Porządek obrad: Otwarcie...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 15:11 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 12:38 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia wzdłuż ulicy Łąkowej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 10. 02. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia...

czytaj więcej »